หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายกานต์ ตระกูลฮุน

นายกานต์ ตระกูลฮุน (อายุ 66 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • ตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2548 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของเอสซีจี จากประสบการณ์การทำงานจริง ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ช่วงปี 2549-2558 และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และความยั่งยืนของเอสซีจี ผ่านนวัตกรรมในทุก ๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) เศรษฐกิจและการลงทุน บัญชีและการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership (ELP) 24/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการการพัฒนาความเป็นผู้นำ และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตั้งแต่ 2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
 • ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 • ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหาร งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฎิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการสภานโยบายผู้ทรงคุณวุฒิในสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ คณะกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่อง ด้านการส่งเสริมระบบนิเวศนวัตกรรม และการพัฒนา ปรับปรุงกฏหมาย กฎและระเบียบ
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
 • 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
 • 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
 • 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
 • 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
 • 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
 • 2558-2562 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
 • 2558-2562 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
 • 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
 • 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและ ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 • 2560-2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
 • 2560-2561 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561
 • 2560-2561 คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • 2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 • 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายกาารพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม นโยบาย Thailand 4.0
 • 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
 • 2561-2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน
 • 2561-2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส