หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายกานต์ ตระกูลฮุน

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 สิงหาคม 2548
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (เซรามิค) The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advanced Management Program (AMP) Havard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Directors Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD
ตั้งแต่ 2549 Board Member, World Business Council for Sustainable Development
ตั้งแต่ 2549 สมาชิก School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology
ตั้งแต่ 2550 สมาชิก Asia Business Council
ตั้งแต่ 2553 สมาชิก Board of Trustees ของ Asia Business Council
ตั้งแต่ 2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ตั้งแต่ 2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2556 กรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2556 กรรมการที่ปรึกษาในคณะกรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2557 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษา การพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส