หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายพสุ เดชะรินทร์

นายพสุ เดชะรินทร์
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการตลาด และ การบัญชี
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท
ของตนเอง ( ไม่มี )
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส