หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายพสุ เดชะรินทร์

นายพสุ เดชะรินทร์ (อายุ 53 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน
 • มีประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)การตลาด การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และความรู้ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 บริษัทเดชะรินทร์ (2018) จำกัด
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2547-2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550-2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2557-2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2554-2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559-2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส