หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายศุภชัย เจียรวนนท์

นายศุภชัย เจียรวนนท์ (อายุ 55 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 30 มีนาคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • จบการศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ในฐานะประธานคณะผู้บริหาร บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททรู มูฟ จำกัด และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
 • มีประวัติการบริหารงานโดยให้ความสำคัญ กับดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการลงทุนเพื่อนำไปสู่ศักยภาพใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการ ของทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศให้มีคุณภาพดีขึ้น มีมูลค่าสูงขึ้น
 • มีประสบการณ์ที่กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค เศรษฐกิจและการลงทุน การตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายดำเนินธุรกิจของเอสซีจี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • ตั้งแต่ 2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ
 • ตั้งแต่ 2553 กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี
 • ตั้งแต่ 2563 นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด
 • ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ซีนิเพล็กซ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
 • ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทรู มิวสิค จำกัด
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
 • ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2542-2558 กรรมการ บริษัทเค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2538-2560 กรรมการ บริษัททรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
 • 2544-2560 กรรมการ บริษักรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
 • 2544-2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททรู มูฟ จำกัด
 • 2553-2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
 • 2549-2561 กรรมการ บริษัทบี บอยด์ ซีจี จำกัด
 • 2536-2561 กรรมการ บริษัทเทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส