หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 25 เมษายน 2561
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
ไม่มี
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
2540-2559 รอง หน.ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส