หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม (อายุ 63 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 25 เมษายน 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การต่างประเทศ กฎหมาย การเงิน การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
 • ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
 • ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณชาด จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส