หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางพรรณสิรี อมาตยกุล

นางพรรณสิรี อมาตยกุล (อายุ 51 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562)

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นผู้มีความเข้าใจเชิงลึกทั้งโอกาส และความเสี่ยงในการนำเทคโลยีสารเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้าง ขีดความสามารถทางการแข่งขันของเอสซีจี
 • มีประสบการณ์กว้างขวางด้านการกำกับดูแลกิจการ การปฏิรูปองค์กร การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) และ Digital Transformation ซึ่งมีความสำคัญต่อเอสซีจีในระยะยาว
 • มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก เศรษฐกิจและการลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การต่างประเทศ การตลาด และบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2554-2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
 • 2559-2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
 • 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
 • 2561-2563 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
 • 2561-2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2562-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส