หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางพรรณสิรี อมาตยกุล

นางพรรณสิรี อมาตยกุล
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 มีนาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA,University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ด้านการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการต่างประเทศ
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ด้านการตลาด การบัญชีและการเงิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการปฏิรูปองค์กร
ด้านการบริหารบุคลากร
ด้านการกำกับดูแล
Stakeholder Engagement
Digital Transformation
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2561 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ
2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ) ของตนเอง (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส