หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 30 มีนาคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม พลังงาน และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจการจัดการด้านโลจิสติกส์
 • มีความรู้ด้านการเงินและการธนาคาร มีความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะด้าน การบริหารจัดการคลังสินค้า และ Customer Centric ที่ดี รวมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยี Digital Platform ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของเอสซีจี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of The Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ โซล่าร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเซส จำกัด
 • กรรมการ บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด
 • กรรมการ บริษัทดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัทแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
 • กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 • กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัทซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จำกัด
 • กรรมการ บริษัทบี.กริม เพาวเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเก็คโค่-วัน จำกัด
 • กรรมการ บริษัทโกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส