หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายเกษม วัฒนชัย

นายเกษม วัฒนชัย (อายุ 80 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • รัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารการศึกษา) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Management) จากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรด้านการศึกษา อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นผู้มีความเข้าใจเชิงลึก ในการเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง กับทิศทางและการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาประเทศ
 • มีประสบการณ์ที่กว้างขวาง ด้านการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การต่างประเทศ และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
 • ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
 • ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
 • ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
 • ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จ
  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานมูลนิธิพระดาบส
 • ตั้งแต่ 2561 รองประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำนักพระสงฆ์ไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2532-2535 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • 2539-2542 สมาชิกวุฒิสภา
 • 2540 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • 2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2544-2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
 • 2546 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
 • 2548 ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
 • 2553 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 • 2557-2562 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
 • 2559 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
 • 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจในเอสซีจี
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส