หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายเกษม วัฒนชัย

นายเกษม วัฒนชัย
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทย์ศาสต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก
วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก
ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36
ศิลปศาสตรดุษฏีกบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
ด้านการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ด้านการกำกับดูแลกิจการ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารการศึกษา และสาธารณสุข
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2532-2535 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต
2537 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
2539-2542 สมาชิกวุฒิสภา
2540 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2544-2559 องคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
2546 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส
2548 ประธานมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง
2553 ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
2559 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่ 2547 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2552 กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2553 ประธานแผนกแแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
ตั้งแต่ 2557 ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม
ตั้งแต่ 2558 ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ตั้งแต่ 2559 องคมนตรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10)
ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส
ตั้งแต่ 2560 ประธานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการบริหารโคงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส