หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายชลณัฐ ญาณารณพ

นายชลณัฐ ญาณารณพ (อายุ 62 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 28 มิถุนายน 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
 • Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
 • Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • Inno-Leadership Program, INSEAD
 • Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของเอสซีจี โดยเฉพาะธุรกิจเคมิคอลส์จากประสบการณ์การทำงานจริง ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเคมิคอลส์ ช่วงปี 2548-2562 และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจเคมิคอลส์ ให้มีการเติบโตทั้งยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการจัดการนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ การต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ การตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
 • ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภากาชาดไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2548-2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548-2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
 • 2549-2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
 • 2549-2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
 • 2550-2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
 • 2554-2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia*
 • 2556-2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
 • 2557-2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
 • 2558-2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
 • 2558-2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • 2560-2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • 2560-2563 กรรมการ SENFI UK Limited
 • 2561-2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
  หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: 18,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0015)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส