หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (อายุ 47 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 8 มิถุนายน 2563
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการดำเนินงานทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ มีประวัติการบริหารงานเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นที่โครงการด้านความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถ ในการรีไซเคิลทรัพยากร ซึ่งสอดคล้อง กับประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี
 • มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมใหญ่ระดับโลก การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน การบริหารธุรกิจ การลงทุน การตลาดในประเทศและต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ และการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 12 กลุ่มธุรกิจ)
 • ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)*
 • ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited*
 • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited
 • ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (60 บริษัท)
 • ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์ (3 บริษัท)
 • ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (17 บริษัท)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
  หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จำนวน 2 แห่ง)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2544-2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2546-2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
 • 2549-2563 รองประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2550-2558 รองประธานกรรมการ บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2563 กรรมการ บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558-2563 กรรมการ บริษัททีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
 • 2560-2563 กรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560-2562 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2562-2563 ประธานกรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส