หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U.S.A.
Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts, U . S . A .
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 2/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2524-2526 Research Fellow, International Food Policy Research Institute, Washington, D.C., U.S.A.
2526-2535 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- เศรษฐกร ฝ่ายวิชาการ
- หัวหน้าหน่วย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
2535-2542 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2541-2543 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง
2541-2547 กรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2542-2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
2543-2546 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
2544-2546 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
2544-2548 ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย
2545-2546 คณะทำงานนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง
2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2547-2553 ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
2548-2552 ประธานกรรมการ บริษัท แฟคเตอริ่งกสิกรไทย จำกัด
2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
2551-2559 กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
2553-2553 ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย
2553-2553 รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
ตั้งแต่ 2557 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่ 2559 กรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา
ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board of Director,
Thailand Development Research Institute (TDRI)
ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการกํากับการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง ( ไม่มี )
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส