หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (อายุ 69 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 26 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
 • Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
 • Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การลงทุน บัญชีและการเงิน จากการเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีประสบการณ์กว้างขวางด้านการกำกับดูแลกิจการ กฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาธารณะ กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation)
 • มีความรู้ความเช้าใจเชิงลึกในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) การตลาด เทคโนโลยี การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ธุรกิจค้าปลีก (Retailing) และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ตั้งแต่ 2564 ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
 • ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2542-2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • 2547-2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557-2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • 2558-2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • 2558-2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • 2560-2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
 • 2560-2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • 2560-2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
 • 2561 – 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส