หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน
โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 29
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2548-2559 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
2548-2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
2552-2556 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส