หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล (อายุ 72 ปี)

ตำแหน่ง
 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 28 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิษย์การบินรุ่น น.54-16-3 โรงเรียนการบินกำแพงแสน
 • โรงเรียนนายทหารชั้นบังคับฝูง รุ่นที่ 43
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 29
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 27
ความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์ที่กว้างขวางด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การต่างประเทศ กฎหมาย การตลาด การเงิน การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2560 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง
 • ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ตั้งแต่ 2561 เลขาธิการพระราชวัง
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานข้าราชบริพารในพระองค์
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2548 - 2559 ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 2548 - 2559 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 2548 - 2559 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
 • 2552 - 2556 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจในเอสซีจี
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส