หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 110 ปี มุ่งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลก

ปัจจุบัน เอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCGC (ธุรกิจเคมิคอลส์) และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้า และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ให้ลูกค้าภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวน ทรัพยากรทั่วโลกขาดแคลน และความเหลื่อมล้้ำในสังคมที่กำลังขยายวงกว้างตลอดจนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 กลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ เอสซีจีในฐานะพลเมืองของโลก ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กร ที่จะผลักดันการดำเนินงานในทุุกระดับให้เติบโต ควบคู่กับสังคมที่เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน พร้อมร่วมมือกับทุุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน ESG (Environmental, Social, Governance) กรอบพัฒนาที่เป็นมาตรฐานการดำเนินธุุรกิจระดับโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่อย่างยั่งยืน ของรัฐบาลไทย (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ “ESG 4 Plus” เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่และยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

ปี 2565 เอสซีจีได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) และได้คะแนนสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 ตั้งแต่ปี 2547 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้อย่างแท้จริง

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก


ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

SCGC
(ธุรกิจเคมิคอลส์)

SCGP
(ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลก ที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ DJSI จากการประเมิน
โดย RobecoSAM และได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องยาวนานที่สุด 19 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2547

9 รางวัลพระราชทาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2022
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รางวัลความเป็นเลิศ Thailand Digital Excellence Awards สาขา company of the future และ 5 รางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า-การบริการ (Product / Service Excellence) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence) และความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)


2 รางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand Sustainability Investment 2020)

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไป ตามครรลองแห่งความถูกต้องและ เป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และ พนักงานทุกระดับ

  รายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

  รายละเอียด

รางวัลแห่งความภูมิใจ

เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

  รายละเอียด