หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี มุ่งมั่น พัฒนา และปรับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เอสซีจี ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในวงกว้างและเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลก

ปัจจุบัน เอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่น ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ควบคู่กับการขยายการลงทุนในอาเซียน พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคมและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19 (COVID-19) ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เอสซีจีต้องเร่งปรับตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทายและให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ (Resiliency) ด้วยความทุ่มเทเชิงรุก ปรับกลยุทธ์สู้ศึกดิสรัปชัน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน และใช้ความรวดเร็วในการบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ปี 2563 เอสซีจีได้รับการประเมินและจัดอันดับในดัชนีวัดประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices - DJSI) ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class รวมถึง ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุ (Industry Group Leader - Materials) โดยเอสซีจีนับเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้อย่างแท้จริง

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก


ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลก ที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ DJSI จากการประเมิน
โดย RobecoSAM และได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องยาวนานที่สุด 17 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2547

8 รางวัลพระราชทาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2019
รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านสินค้า/บริการ รางวัลความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารการเงิน
รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด


2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ
แห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยม รางวัลหุ้นยั่งยืน

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไป ตามครรลองแห่งความถูกต้องและ เป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และ พนักงานทุกระดับ

  รายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

  รายละเอียด

รางวัลแห่งความภูมิใจ

เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

  รายละเอียด