หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายชุมพล ณ ลำเลียง

นายชุมพล ณ ลำเลียง (อายุ 74 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

ตำแหน่ง
 • รองประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2535 กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของเอสซีจี จากประสบการณ์การทำงานจริง ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ในช่วงปี 2536-2548 และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาค และระดับโลก
 • มีบทบาทสำคัญ ในการปรับโครงสร้างธุรกิจของเอสซีจี เพื่อก้าวข้ามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ช่วงปี 2540
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งด้านการเงิน เศรษฐกิจ และการลงทุน จากประสบการณ์การทำงานที่ธนาคารโลก บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินคนแรกของเอสซีจี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision) การต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) กฎหมาย การตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Market Insight) การเงินและการบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
 • ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จำกัด
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด
 • ตั้งแต่ 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2554 ประธานกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
 • 2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
 • 2550-2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555-2560 กรรมการ Kempinski International SA
 • 2562-2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0168)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้กับธุรกิจคำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจในเอสซีจี
 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส