หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายชุมพล ณ ลำเลียง

นายชุมพล ณ ลำเลียง
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ 1 สิงหาคม 2535
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2533-2552 กรรมการ บริษัทการ์เด้นริเวอร์ จำกัด
2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
2547-2554 ประธานกรรมการ บริษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัทนวุติ จำกัด
ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จำกัด
ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จำกัด
ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัทลำลูกกากอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ จำกัด
ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์จำกัด
ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเคมปิน สยาม จำกัด
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัท Kempinski International SA
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน
ตั้งแต่ 2550 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 201,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01675)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกุลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส