หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ตำแหน่ง
 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
 • กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 25 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในธุรกิจของเอสซีจี จากประสบการณ์การทำงานจริงในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง (2543-2548) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน (2548-2553) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (2558-ปัจจุบัน)
 • มีบทบาทสำคัญในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาสินค้า ที่มาจากความต้องการของตลาด ปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และกำหนดนโยบายและการวางแผน กลยุทธ์ (Global Vision)
 • มีความเชี่ยวฃาญด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก เศรษฐกิจและการลงทุน การต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการทุนมนุษย์ และด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล “ESG”
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • (ไม่มี)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ตั้งแต่ 2558 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
 • ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ตั้งแต่ 2559 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ภายใต้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 • ตั้งแต่ 2559 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
 • ตั้งแต่ 2559 Member, Asia Business Council
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
 • ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
 • ตั้งแต่ 2560 อนุกรรมการการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักนายกรัฐมนตรี
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • ตั้งแต่ 2560 กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์
 • ตั้งแต่ 2561 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Public School เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0
 • ตั้งแต่ 2561 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
 • ตั้งแต่ 2561 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 • ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • ตั้งแต่ 2562 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่อนาคต
 • ตั้งแต่ 2563 อนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเพื่อการพัฒนา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ตั้งแต่ 2563 กรรมการปฎิรูปประเทศด้านที่ 13: วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการสถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี
 • ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี
 • ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในบริษัทย่อยของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 7 บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • 2554-2558 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2558 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • 2555-2558 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • 2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • 2556-2558 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2560-2561 กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
 • 2560-2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2560-2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาองค์การ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2561-2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า บริการและการพัฒนางานวิจัย ของทุกธุรกิจ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส