หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ตำแหน่งในบริษัท
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร กรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ
2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน)
2553-2554 กรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)
2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
การดำรงตำแหน่งใน
เอสซีจี
ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามที่ได้รับมอบหมาย
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น / กิจการอื่น
ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบ เชิงเศรษฐกิจระดับพันล้านบาท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการ บริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนการถือหุ้นสามัญ ของบริษัท ของตนเอง 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00250)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
   
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส