หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัท

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (อายุ 63 ปี)

ตำแหน่ง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 • 30 มีนาคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA ด้าน Marketing and International Business), University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา ในฐานะผู้บริหารระดับสูง และประสบการณ์การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • มีทักษะและประสบการณ์ด้านบัญชี ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การเงิน การธนาคาร และการตลาด
 • มีประสบการณ์กว้างขวางในกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และการบริหารองค์กรขนาดใหญ่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) - Board that Make a Difference (BMD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
 • Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, USA
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น
 • ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 • อธิบดีกรมการค้าภายใน
 • อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 • ของตนเอง: (ไม่มี)
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • (ไม่มี)
หมายเหตุ: ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมบริหารงานของบริษัท พนักงานของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส