การบริหารจัดการขยะ

หลากหลายความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ลุกขึ้นมาช่วยกันบริหารจัดการขยะ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้สามารถนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขยะที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรใหม่ และแก้ไขปัญหาทรัพยากรขาดแคลน