นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับงาน SD Symposium

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน SD Symposium (“ท่าน”) เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับเรา เช่น เพื่อใช้งานเว็บไซต์ www.sdsymposiumcom หรือเว็บไซต์อื่นของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”)
  • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น เช่น
   • ติดต่อนัดหมาย แจ้งรายละเอียด ลงทะเบียน จัดเตรียม และเข้าร่วมงาน SD Symposium รวมทั้งการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราจัดขึ้น (รวมเรียกว่า “งาน SD Symposium”)
   • ประชาสัมพันธ์ ประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาการจัดงาน SD Symposium
   • ให้ข้อมูลและตอบคำถามเมื่อท่านติดต่อเรา
   • ควบคุมการเข้าถึงสถานที่จัดงานและเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย การป้องกันและการตรวจจับอาชญากรรม การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ
   • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน SD Symposium ครั้งต่อไป
  • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่นเช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
  • เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบ และคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้
  • เพื่อดำเนินการตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ เช่น
   • เพื่อส่งข่าวสารและจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับงาน SD Symposium 2020 และ Sustainable Development ให้กับท่านทางอีเมล โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์ต่างๆ
   • เพื่อเข้าเป็นสมาชิกและแบ่งปันข้อมูลให้กับสมาชิกอื่นในเครือข่ายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Partnership Network)
   • เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์อื่นโดยเราจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่เป็นคราว ๆ ไป
  • หากท่านเป็นผู้บรรยาย ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ถามคำถาม เราเก็บบันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงของคุณต่อสาธารณะเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเพื่อการประชาสัมพันธ์
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
  • เมื่อท่านสมัคร ลงทะเบียน หรือเข้าร่วมงาน SD Symposium เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น
   • ชื่อ นามสกุล
   • ตำแหน่ง
   • บริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด
   • อีเมลแอดเดรส
   • หมายเลขโทรศัพท์
   • ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมที่เรา บริษัทในเครือของเรา คู่ธุรกิจ หรือองค์กรอื่นจัดขึ้น
   • ภาพและเสียง ทั้งภาพนิ่ง (รูปถ่าย) และภาพเคลื่อนไหว (วิดิทัศน์) ซึ่งได้จากการที่เราบันทึกภาพบรรยากาศในงาน การบรรยาย การสัมภาษณ์ รวมทั้งในกรณีที่ท่านอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรือถามคำถามภายในงาน
   • ความสนใจ/ความคาดหวังที่ท่านมีต่อการจัดงาน
  • ในกรณีที่ท่านเป็นผู้บรรยาย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากข้อ 2.1 ดังต่อไปนี้
   • รูปถ่ายเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และการแนะนำตัว
   • ประวัติและเกียรติคุณของท่าน
   • ความสนใจและความเชี่ยวชาญ
   • ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ท่านรับประทานหรือไม่รับประทาน (ในกรณีที่เราจัดเตรียมอาหารให้กับท่าน)
   • ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน เช่น หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีที่จำเป็น เช่น ตามที่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของเรากำหนด)
  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น บริษัทในเครือของเรา คู่ธุรกิจ ผู้ช่วยหรือเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่เราติดต่อเพื่อประสานงาน และองค์กรอื่นๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ทะเบียนของส่วนราชการ เอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และข้อมูลบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านที่ตั้งค่าให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่านแม้ว่าข้อมูลชนิดพิเศษนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโนบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยตรง เช่น ในกรณีที่เราต้องเก็บภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งมีข้อมูลการนับถือศาสนาอยู่บนหน้าบัตร แม้ว่าเราจะไม่ได้นำข้อมูลนั้นมาใช้งาน ทั้งนี้ เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน เช่น การปิดทับ (black out) ข้อมูลที่ไม่จำเป็น
  • หากเรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน เราจะดำเนินการโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน
  • ในกรณีที่ท่านเข้าร่วมงาน SD Symposium ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ผู้ให้บริการระบบประชุมออนไลน์นั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบบประชุมออนไลน์นั้น
 3. การใช้คุกกี้
  • เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้
   • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ซึ่งมีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน
   • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) ซึ่งเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของท่าน
   • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) ซึ่งช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์
   • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) ซึ่งเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวท่าน เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้
   • การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์แต่เป็นคุกกี้ที่ทำขึ้นโดยบุคคลอื่น ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ในนโยบายการใช้คุกกี้ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
  • ท่านสามารถจัดการคุกกี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน
 4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
  • ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  • หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้
  • หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โปรดดำเนินการเพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ในการให้ความยินยอมกับเรา
 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)
  • เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  • กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เรา จะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอม เพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น
  • เราอาจเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ
   • บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทอื่นซึ่งเป็นบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญของเรา (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือของเรา”) ตามรายชื่อที่ปรากฏในรายงานประจำปีฉบับล่าสุด ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html
   • บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเรา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการไปรษณีย์ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้จัดงานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ) โรงแรมและสถานที่จัดงาน ร้านอาหารและผู้ให้บริการจัดเลี้ยง ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ให้บริการส่งอีเมล (Electronic Direct Mail Service Provider) ผู้ให้บริการสร้าง QR Code หรือบริการอื่นเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ผู้ให้บริการสำรวจความเห็นและความพึงพอใจทีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเรา ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
   • ในกรณีที่ท่านเป็นผู้บรรยาย ผู้อภิปราย ผู้แสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถาม หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ เราอาจเปิดเผยบันทึกภาพและเสียงการบรรยาย การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตั้งคำถาม หรือการสัมภาษณ์ของท่านให้กับสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ
   • ในกรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Circular Economy Partnership Network เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับสมาชิกอื่นเพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยข้อมูลของท่านจะปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ www.sdsymposiumcom ข้อมูลที่เราเปิดเผยในกรณีนี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง บริษัทหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด อีเมลแอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจ
  • เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ
 7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ
  • เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือของเราหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างเรากับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่านหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ
  • เราอาจเก็บข้อมูลของท่านบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม
  • ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองและท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามกฎหมาย รวมถึงเราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ
 8. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
  • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
 9. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้
   • ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
   • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน
   • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous)
   • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
   • ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ทั้งนี้ เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  • ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้นับจากวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ โดยส่งข้อความหาเราที่ corpcomm-admin@scg.com
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สถานที่ติดต่อ: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ 0-2586-3333 หรือ e-mail: data.privacy@scg.com

 

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านควรเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ