อนาคตที่ยั่งยืน เกิดขึ้นได้เมื่อเราร่วมมือกัน

ร่วมค้นพบแนวปฏิบัติและกรณีศึกษาการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ไปปรับใช้จริงในภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

คลิกที่แต่ละโซนเพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ