การใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

การยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จะเติบโตไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมได้ เมื่อมีการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อออกแบบกระบวนการก่อสร้างให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า และช่วยจัดการปัญหาขยะที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้โลกต่อไป