The Ocean Cleanup

ของเสียในมหาสมุทรที่รั่วไหลจากพื้นดิน: ประเด็นปัญหาระดับโลก

เป็นที่ทราบกันว่าสิ่งแวดล้อมในทะเลเริ่มกลายเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันที่สร้างความกังวลให้กับการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนในอนาคต การรั่วไหลของของเสียจากพื้นดินลงสู่มหาสมุทรเกิดขั้นในหลายพื้นที่ด้วยขาดโครงสร้างในการจัดการขยะและของเสีย และขาดโมเดลการจัดการที่สร้างประโยชน์ในด้านธุรกิจ อีกทั้งขาดความตระหนักรู้ถึงสาเหตุที่มาของปัญหา การรั่วไหลดังกล่าวในหลายพื้นที่ยังสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ และก่อให้เกิดการสูญพันธ์ของสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิตหลากหลายสปีชีส์ ปัจจุบันองค์กรและหน่วยงานระดับโลกจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ได้รวมตัวกันและสร้างความร่วมมือขึ้นในหลายรูปแบบ เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหา ทั้งนี้รวมถึงบริษัทกลุ่มที่พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา บริษัทสตาทอัพที่ได้นำทั้ง นวัตกรรม เทคโนโลยี และนำแนวคิดเชิงธุรกิจ มาใช้ร่วมด้วยหน้าที่ของเราทุกคน

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในหลายบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทเอสซีจีเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ให้ความสำคัญและลงมือทำด้วยเข้าใจถึงภาระผูกพันในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรแหล่งน้ำและความหลายหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์และสร้างความมั่นใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนไว้เพื่อลูกหลานในอนาคต ไม่ว่าบริษัทใดจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็สามารถที่จะมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาที่หนักหนานี้ได้ การสร้างพื้นที่ให้ได้ลงมือทำร่วมกันและสร้างให้เกิดความร่วมมืออย่างสอดประสาน และเป็นพี้นที่ที่ทุกภาคส่วนสามารถมีบทบาทที่นำความสามารถที่เข้มแข็งของทุกคน มาร่วมกันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างแท้จริง ด้วยปัญหานี้ไม่เพียงแตะในด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน แต่ยังสามารถจุดชนวนผลกระทบไปถึงด้านเศรษฐกิจ และสังคมได้ถึงอนาคตในที่สุด ดังนั้นการเปิดรับความร่วมมือในทุกรูปแบบทุกด้านจากทุกองค์กร ทำให้เราสามารถจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมและปรับสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โอเชียนคลีนอัพ: บริษัทไม่หวังผลกำไรที่มีเป้าหมายในการทำความสะอาดมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

เพื่อที่จะปกป้องและสงวนรักษาทรัพยากรแหล่งน้ำและชีวิตสัตว์ทะเล เรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจระดับการขยายตัวของปัญหาที่ควรมีการพิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ถึงระดับการรั่วไหลของขยะลงสู่แหล่งน้ำที่แท้จริง เพื่อที่เราจะได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุม ด้วยความช่วยเหลือของสถานทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย บริษัทเอสซีจีได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ บริษัทโอเชียนคลีนอัพ บริษัทสตาทอัพสัญชาติดัทช์จากประเทศเนเธอแลนด์ ที่ดำเนินการภายใต้ความท้าทายในการทำความสะอาดมหาสมุทรของเรา โดยใช้ความสามารถทางวิศวกรรมและทางนวัตกรรมที่มี ในที่นี้รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่เรียกว่า “อินเตอร์เซพเตอร์” ในการเก็บขยะในแม่น้ำ หรือเครื่องมืออีกประเภทสำหรับมหาสมุทร ระบบตรวจเช็คชนิดของขยะด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ และวิธีการศึกษาวิจัยปริมาณขยะในแม่น้ำ ทีมงานของบริษัทนี้มีความปรารถนาและมุ่งมั่นตั้งใจในการแก้ปัญหาขยะในมหาสมุทรอย่างแท้จริง และได้เริ่มโครงการแล้วในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศโดมินิกันรีพับลิค และกำลังจะเริ่มในประเทศไทยด้วยความร่วมมือกับกรมทรัพยากรชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยบริษัทนี้เองก็มีความตั้งใจและแผนที่จะริเริ่มโครงการจัดการขยะในแม่น้ำที่ส่งผลกระทบอีกมากกว่า 2000 แห่งทั่วโลกการลงมือทำร่วมกัน

เรามีความเชื่อมั่นในพลังของความร่วมมือที่สามารถช่วยสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต ด้วยความช่วยเหลือของสถานทูตเนเธอแลนด์ประจำประเทศไทย โอเชียนคลีนอัพ กรมทรัพยากรชายฝั่ง และเอสซีจี รวมองค์กรที่ร่วมมือกันเบื้องต้น ได้เริ่มโครงการความร่วมมือเล็กๆในด้านงานวิจัยในการสำรวจขยะในแม่น้ำเพื่อสร้างความเข้าใจในจุดเริ่มของการรั่วไหล ที่มาของปัญหา และการนำขยะมาเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนเป้าประสงค์ให้นำมาใช้งานได้เพื่อสร้างคุณค่าที่เป็นประโยชน์ด้วยแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน พวกเราหวังที่จะเปิดรับและเชิญชวนให้องค์กรหรือบริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ที่มีเป้าหมายและความสนใจร่วมกันในการจัดการขยะเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ และด้วยกันเราจะสามารถขยายแนวทางที่จะสร้างมาตรการป้องกันในการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ โดยการสร้างให้มีระบบการดูแลจัดการขยะที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำซึ่งเป็นการช่วยปิดก๊อกการไหลของขยะที่ส่งผลกระทบได้ตรงประเด็น และเป็นทางออกในการแก้ปัญหาในแม่น้ำประเทศไทยและที่สำคัญมหาสมุทรในโลกและสัตว์ทะเลที่ปกป้องตนไม่ได้ อันเป็นส่วนสำคัญของต้นกำหนดของห่วงโซ่อาหารโลก

วีดีโอ

Mission in Thailand

ASEAN JOURNEY

EFFORT IN MALAYSIA

EFFORT IN INFONESIA

THE LARGEST CLEANUP IN HISTORY

FULL CIRCLE CLEANUP

FROM TRASH TO TRESURE

SUNGLASS 1st PRODUCT

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา