เศรษฐกิจหมุนเวียนด้านการเกษตร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือ กุญแจสำคัญในการเอาชนะวิกฤตขาดแคลนอาหารในอนาคต เพราะเมื่อทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานมีจำกัด การบริหารจัดการ วางแผนอย่างแม่นยำ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อให้เกษตรยั่งยืนเกิดขึ้นจริง