Chula Zero Waste

“ความร่วมมือชาวจุฬาฯ จัดการปัญหาขยะในมหาวิทยาลัย”อีกความท้าทายของจุฬาฯ กับปัญหาขยะปีละกว่า 2,000 ตัน

การบริโภคที่มากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาขยะมูลฝอยมากขึ้นด้วยเช่นกัน แม้แต่สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรกว่า 40,000 คนอย่าง “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ก็พบว่าในแต่ละปีกลับสร้างขยะมากถึง 2,000 ตัน วันนี้จุฬาลงกรณ์จึงไม่อาจเป็นเพียงมหาวิทยาลัยที่สร้างบุคลากรที่ดีสู่สังคม แต่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ลงมือแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในสังคมด้วยวิถีใหม่ชาวจุฬาฯ ร่วมกันเดินหน้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน

โครงการ Chula Zero Waste มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการจะลดขยะในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้คนในสถาบันในเรื่องการจัดการขยะเน้นการทำงานโดยวางแผนจากข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และมีมาตรการแบบบูรณาการที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องฯโดยเริ่มจากการสำรวจเก็บข้อมูลพบว่าถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นขยะที่เยอะที่สุด ขณะที่เศษอาหารก็มีเยอะมาก ในช่วงแรกจึงมุ่งเน้นการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ได้มากที่สุด โดยให้แม่ค้าในแต่ละร้านถามความสมัครใจลูกค้าว่าจะรับถุงพลาสติกหรือไม่เพียงเท่านี้ยอดการใช้ก็ลดลงไปได้ถึง 1 ใน 3 หลังจากนั้นได้เริ่มนโยบายงดแจกถุงฟรีและเก็บเงินค่าถุง 2 บาท แม้ช่วงแรกจะมีเสียงต่อต้านทั้งจากผู้ขายและผู้ซื้อ แต่เมื่อมีการพูดคุยและมีนโยบายชัดเจน พร้อมทั้งมีการรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กันไปผลลัพธ์ที่ได้คือลดการแจกถุงได้ถึง 90%การติดตั้งตู้กดน้ำเพื่อลดขยะจากขวดน้ำ การรณรงค์ให้ทานข้าวให้หมดจาน หากเหลือก็จะนำเศษอาหารไปแปรเป็นปุ๋ย รวมถึงโครงการการจัดการพลาสติกชีวภาพอย่างครบวงจรที่นำแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ (Zero-Waste Cup) มาใช้ในมหาวิทยาลัย ทำให้ชาวจุฬาฯ เริ่มคุ้นเคย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อโลกร่วมกัน

ไม่ใช่แค่ลงมือทำ แต่ความยั่งยืนเกิดจากการปลูกฝังพฤติกรรมใหม่

เพียง 3 ปี โครงการ Chula Zero Waste ทำให้ชาวจุฬาฯ เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้ามากกว่า 90% สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้รวมแล้วกว่า 4 ล้านใบและลดปัญหาขยะไปแล้วกว่า 350 ตัน หากวัดด้วยตัวเลขอาจจะยังไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดขยะให้ได้ 30% ภายในสิ้นปี 2564 แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโครงการนี้ได้ปลูกฝังนิสัยการลดขยะ และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ในหัวใจของชาวจุฬาฯ ทุกคนเรียบร้อยแล้ว


วีดีโอ

ยังไม่มีวีดีโอ

โบรชัวร์

ยังไม่มีโบรชัวร์

ติดต่อเรา

ผู้ติดต่อ :

วรุณ วารัญญานนท์

อีเมล :

varoon.v@chula.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ :

0818639912