scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 6.3 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 15 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก มอบหลังคาและปูนซีเมนต์

เพิ่มเติม

5 บริษัทในเครือเอสซีจี ร่วมคว้า 4 ประเภท รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

เพิ่มเติม

สมุด How to กู้โลกสำหรับเด็ก ช่วยโลกด้วย 2 ภารกิจง่ายๆ

เพิ่มเติม

โครงการ Smile Kid School Bus รถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย แก้ปัญหาเด็กติดรถ

เพิ่มเติม

มูลนิธิเอสซีจี มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ เสริมศักยภาพต้นกล้าชุมชน รุ่นที่ 3

เพิ่มเติม

เอสซีจี มอบสมุด How to กู้โลก สำหรับเด็ก ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพิ่มเติม

เอสซีจี เพิ่มมูลค่าให้เศษกระดาษ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เพิ่มเติม

เอสซีจี ร่วมส่งกำลังใจ เดินหน้าช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูบ้านเรือน ผู้ประสบภัยปาบึก

เพิ่มเติม