scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

CEMENT-BUILDING
MATERIALS BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่าย ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

CHEMICALS
BUSINESS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

PACKAGING
BUSINESS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2561

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 19.6 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 14.2 MB

download

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจี เข้าถือหุ้นใหญ่ใน Fajar ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ ของอินโดนีเซีย

เพิ่มเติม

เอสซีจี ร่วมกับเครือข่าย เดินหน้ามอบถังเก็บน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.สระบุรี

เพิ่มเติม

เอสซีจี เอาใจคนรักบ้าน ตอบเทรนด์ประหยัดพลังงาน ภายใต้หลังคาเอสซีจี

เพิ่มเติม

เอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรธรรมาภิบาลการจราจร

เพิ่มเติม

เอสซีจี ร่วมกับกองทัพบก และเครือข่าย มอบถังเก็บน้ำช่วยเหลือ พื้นที่ภัยแล้ง

เพิ่มเติม

เอสซีจี จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล

เพิ่มเติม

ชาวเอสซีจี รวมใจภักดิ์ สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

เพิ่มเติม

เอสซีจี ลงพื้นที่ร่วมกับกองทัพบก มอบถังเก็บน้ำให้พื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ขอนแก่น

เพิ่มเติม