หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี


ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี


นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง

นางจันทนิดา สาริกะภูติ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จากัด

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และ
รองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และ
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และ
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย
ธุรกิจเคมิคอลส์

นายสุรชา อุดมศักดิ์
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และ
รองผู้จัดการใหญ่ New Business ธุรกิจเคมิคอลส์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส์ นายนิธิ ภัทรโชค
President ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นายชนะ ภูมี
Vice President-Cement and Green Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-SCG Home Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์
Vice President-Regional CBM Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน
Vice President-Housing Products and Solution Business
อีกตาแหน่งหนึ่ง