หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 
  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
    ประธานกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล
    รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายเกษม วัฒนชัย
    กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
    กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายชุมพล ณ ลำเลียง
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายประมนต์ สุธีวงศ์
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายกานต์ ตระกูลฮุน
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  คณะกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  นิยามกรรมการอิสระ  

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายสุเมธ ตันติเวชกุล  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายปรีชา อรรถวิภัชน์  
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
  นายประมนต์ สุธีวงศ์  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

นายวรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  นางพรเพ็ญ นามวงษ์ (เลขานุการบริษัท)