หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 
  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
    ประธานกรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายชุมพล ณ ลำเลียง
    กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายเกษม วัฒนชัย
    กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  พันโท สมชาย กาญจนมณี
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายพสุ เดชะรินทร์
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายชลณัฐ ญาณารณพ
    กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
    กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายศุภชัย เจียรวนนท์
    กรรมการอิสระ

 
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
 
 
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
    กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันโท สมชาย กาญจนมณี  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายศุภชัย เจียรวนนท์  
  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
  นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
  นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม  

นายวรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล (เลขานุการบริษัท)