หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   


 

คนของเรา


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต

“วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู่เป้าหมายเดียวกัน

คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ เอสซีจี ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี
เอสซีจี เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คู่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร

  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน
การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
เอสซีจี ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด

  อ่านทั้งหมด