หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   

เอสซีจีกลุ่มบริษัทชั้นนำในอาเซียน เติบโตอย่างมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 109 ด้วยความสามารถปรับตัวทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน ตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า ซึ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมรับมือวิกฤตต่าง ๆ ทันท่วงที ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ SCGP (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง)

เพื่่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในวันนี้และส่งต่อโลกที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เอสซีจี ถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กร ในการดำเนินกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับสังคม เข้มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ยืน จึงนำแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับโลก พร้อมร่วมมือกับทุกภาค ส่วนผลักดันแนวทาง ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero - Go Green - Lean เหลื่อมล้ำ - ย้ำร่วมมือ” ที่เอสซีจี กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักความเป็นธรรม และโปร่งใสเป็นหัวใจ

ด้วยความทุ่มเทเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กรแรก ในอาเซียนตั้งแต่ปี 2547 ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน ดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้เป็นบริษัทยั่งยืนระดับโลกในประเภท DJSI World และ DJSI Emerging Markets สาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สร้างสมดุลในการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง สมดังคำมั่นสัญญา “Passion for Better”



 

ESG 4 Plus


แนวทางที่ 1 - มุ่ง Net Zero

เอสซีจี ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก สุทธิลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และ (Net Zero) ภายในปีี 2593
  อ่านทั้งหมด
 
แนวทางที่ 2 - Go Green

ส่งเสริมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการพัฒนานวัตกรรสินค้า บริการ โซลูชัน ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

แนวทางที่ 3 Lean เหลื่อมล้ำ
เอสซีจี มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ วิกฤตเกิดขึ้นในสังคม ที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีพ และคุณภาพชีวิตของคน
  อ่านทั้งหมด

แนวทางที่ 4 ย้ำร่วมมือ
เอสซีจี พร้อมทุ่มเทความความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี ช่วยบรรเทาวิกฤตที่่เกิดขึ้น
  อ่านทั้งหมด