Play
Slider

ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก
SCG GREEN CHOICE

HIGHLIGHT PRODUCT

ฉลากช่วยเลือก…เลือกอย่างฉลาด เพื่อความยั่งยืน

เอสซีจีพัฒนาฉลาก “SCG Green Choice” เพื่อเป็นฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดี โดยแบ่งประเภท
ของสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่