หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนา
ประเทศในขณะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จนได้รับการยอมรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การ
แข่งขันในระดับโลก

ปัจจุบันเอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์
มากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก


ธุรกิจ
ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ธุรกิจ
เคมิคอลส์

ธุรกิจ
แพคเกจจิ้ง

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุรกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

องค์กรแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ DJSI จากการประเมิน
โดย RobecoSAM และได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องยาวนานที่สุด 17 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2547

8 รางวัลพระราชทาน
Thailand Corporate Excellence Awards 2019
รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รางวัลความเป็นเลิศ
ด้านสินค้า/บริการ รางวัลความเป็นเลิศด้าน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลความเป็นเลิศด้านบริหารการเงิน
รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด


2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (2019) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบ
แห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยม รางวัลหุ้นยั่งยืน

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไป ตามครรลองแห่งความถูกต้องและ เป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และ พนักงานทุกระดับ

  รายละเอียด

บรรษัทภิบาล

เอสซีจี มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นใน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

  รายละเอียด

รางวัลแห่งความภูมิใจ

เอสซีจี รับ 8 รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2019

  รายละเอียด