About ESG

ทำไมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จึงตื่นตัวลุกขึ้นมาให้ความสำคัญ กับ “ESG”
about
Climate Crisis
สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรง
about
Loss of Nature
ทรัพยากรเสี่ยงขาดแคลน
about
Social Inequality
สังคมเกิดความเหลื่อมล้ำ
คำมั่นของ เอสซีจี
รุ่งโรจน์
“โลกให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน SCG มีหน้าที่ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งของโลก จึงได้นำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ (Sustainable Development – SD) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ยกระดับ SD สู่แนวทาง ESG เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของโลกตามแนวทาง ESG 4Plus ได้แก่ 1. มุ่ง Net Zero 2. GO Green 3. Lean เหลื่อมล้ำ และ 4. ย้ำร่วมมือ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบโลกที่น่าอยู่ และยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป”

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
ธรรมศักดิ์
“SCG จะเปิดตัวธุรกิจใหม่ "SCG Cleanergy" เพื่อลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาด เพื่อให้สามารถมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมส่งเสริมทุกภาคส่วนให้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดได้อย่างสะดวก และร่วมลดโลกร้อนไปด้วยกัน เเละขอให้ความมั่นใจว่า SCG จะมุ่งทำงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักสากล”

ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
ชนะ
“SCG มุ่งยกระดับการก่อสร้างไทยให้เป็น ESG ด้วย CPAC Green Solution โดยนำเทคโนโลยี ได้แก่ 3D Printing, Drone และ Digital Construction หรือ BIM มาใช้ในการ Turn waste to value เพื่อลดเวลา วัตถุดิบ แรงงาน งบประมาณ เพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการก่อสร้าง อีกทั้งยังมุ่งมั่นผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ปูนซีเมนต์ไฮบริดที่ช่วยลด CO2 ได้ 600,000 ตัน/ปี”

คุณชนะ ภูมี
Vice President – Cement and Construction Solution Business
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
ธนวงษ์
“เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งสู่ปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อน ESG ด้วยนวัตกรรมสินค้าและโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา Green Polymer 200,000 ตัน ภายในปี 2025 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพตลอด Supply Chain ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก … เมื่อ "โลกยั่งยืน ธุรกิจยั่งยืน"

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
นิธิ
“SCG มุ่งพัฒนานวัตกรรมสีเขียว หรือนวัตกรรมรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ SCG Green Choice โดยมีนวัตกรรม เช่น SCG Solar Roof, Active Air Quality และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่ลดการใช้ทรัพยากร และลดการสัมผัส โดยตั้งเป้าเพิ่มนวัตกรรมสีเขียวขึ้นเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม เช่น การฝึกทักษะให้ช่าง และนำขึ้นแพลทฟอร์มคิวช่าง เพื่อให้เจ้าของบ้านได้ช่างที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันช่างก็มีรายได้ที่มั่นคง รวมถึงร่วมกับพันธมิตรนำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในวงการก่อสร้าง เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน”

นิธิ ภัทรโชค
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี
ยุทธนา
“SCG จะมุ่งพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมเร่งเดินหน้า Open Innovation และลงทุนด้าน Deep Tech, Start up อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น เทคโนโลยีการเคลือบผิวแทนการใช้วัสดุทั้งชิ้น เทคโนโลยีการใช้วัสดุทดแทน เพื่อยืดอายุการเก็บพลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีการดูดกลับและกักเก็บก๊าซ CO2 เป็นต้น เพื่อส่งต่อโลกที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นต่อไป ตามคำมั่นสัญญา SCG Passion for Better Environment & Society ของเรา”

ยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง เอสซีจี
วิชาญ
“SCGP มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและโลกที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับ ESG ในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจุบัน มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 96% อีกทั้งยังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถยืดอายุผักและผลไม้ เพื่อลดการสูญเสีย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับชุมชนนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้โครงการชุมชนไร้ขยะ หรือโครงการบ้านโป่งโมเดล โดยได้ขยายผลไป 183 ชุมชน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสอย่างยั่งยืน ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสังคมที่น่าอยู่และโลกที่ยั่งยืน”

คุณวิชาญ จิตร์ภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ESG Highlights

เมื่อโลกที่เราอยู่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน
SCG เชื่อว่า “ESG” ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ให้กับธุรกิจ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในฐานะ “พลเมืองที่ดี” ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกัน
แก้ไขวิกฤตทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้น เราจึงมีหน้าที่
ในการหาหนทางเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามศักยภาพที่เราทำได้
เพื่อร่วมกันนำพา “โลกใบนี้” ไปสู่ความยั่งยืนและ
ส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป...

เราต้องร่วมมือกันหันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน

ENVIRONMENT
Environmental

การพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการ และโซลูชัน ที่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านต่อ
SOCIAL
Social

การพัฒนาทักษะ และฝึกอบรมอาชีพ (Reskill and Upskill) ที่เป็นที่
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน ให้แก่ ชุมชนรอบโรงงาน และ SMEs

อ่านต่อ
GOVERNANCE
Governance

การปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงานโดยถ่ายทอด
พฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

อ่านต่อ
bg
pathway 4plus
video
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก