About ESG

ทำไมทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย จึงตื่นตัวลุกขึ้นมาให้ความสำคัญ กับ “ESG”
คำมั่นของ เอสซีจี

ESG Highlights

เมื่อโลกที่เราอยู่กำลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายรอบด้าน
SCG เชื่อว่า “ESG” ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว
ให้กับธุรกิจ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในฐานะ “พลเมืองที่ดี” ได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกัน
แก้ไขวิกฤตทั้ง 3 ด้านที่เกิดขึ้น เราจึงมีหน้าที่
ในการหาหนทางเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ปัญหาตามศักยภาพที่เราทำได้
เพื่อร่วมกันนำพา “โลกใบนี้” ไปสู่ความยั่งยืนและ
ส่งต่อโลกใบนี้ที่ดียิ่งขึ้นให้คนรุ่นต่อไป...

เราต้องร่วมมือกันหันกลับมาดูแลโลกใบนี้อย่างเร่งด่วน

bg
pathway 4plus
video
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก