SOLUTIONS FOR FUTURE LIVING

เอสซีจีกลุ่มบริษัทชั้นนำในอาเซียน เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ที่ทำให้ทุกคนมีชีวิต และโลกที่ดีกว่าเดิม ประกอบด้วย 6 โซลูชัน

DISCOVER SCG

scg Investor Relations

เอสซีจี ทุ่มเทสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

รายงานประจำปี 2564 ฉบับย่อ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 23 MB

download

รายงานการประจำปี 2564 ONE REPORT

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 32 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 13 MB

download

SCG News Channel

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเราชาวเอสซีจี และธุรกิจในเครือฯ

X
X