scg Business Unit

มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

scg CEMENT-BUILDING
MATERIALS

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ และสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจร รวมทั้งธุรกิจการจัดจำหน่ายที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

เพิ่มเติม

scg CHEMICALS

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ตั้งแต่ขั้นต้น ชั้นกลางและขั้นปลาย

เพิ่มเติม

scg PACKAGING

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนโดยผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

เพิ่มเติม

scg Investor Relations

SCG จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้าง ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ให้แก่อาเซียนและชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก

รายงานประจำปี 2560

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
PDF Format 6.3 MB

download

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560

พร้อมส่งมอบ ความยั่งยืน
PDF Format 15 MB

download

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

download

scg Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และธุรกิจในเครือฯ

เอสซีจีสานต่อศาสตร์พระราชา จากภูผาสู่มหานที สร้างสมดุลตลอดห่วงโซ่

เพิ่มเติม

เอสซีจี เอ็กซ์เพรส พร้อมร่วมมือกับ ซัสโก้ เตรียมขยายจุดให้บริการทั่วไทย

เพิ่มเติม

เอสซีจีแถลงผลประกอบการปี 2560 เร่งปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เพิ่มเติม

เอสซีจี จับมือคู่ค้าในลาว เปิด SCG ROOFING CENTER ศูนย์บริการหลังคาครบวงจร

เพิ่มเติม

จิตอาสาเอสซีจี ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ยกระดับการศึกษาอย่างยั่งยืน

เพิ่มเติม

เอสซีจี เดินหน้าธุรกิจโลจิสติกส์ พลิกโฉมบริการขนส่ง ผสานเทคโนโลยีดิจิทัล

เพิ่มเติม

เอสซีจี ร่วมกับ ศศินทร์ จัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge

เพิ่มเติม

เอสซีจี นวัตกรรมผสานพลังพนักงาน ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

เพิ่มเติม