หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 108 เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งมั่นพัฒนาและปรับการดำเนินธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเริ่มก่อตั้งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อผลิตปูนซิเมนต์ วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้ขยายกิจการ และเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และในระดับโลก ปัจจุบันเอสซีจีประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ เอสซีจีจะเป็นผู้นำตลาดภูมิภาคอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการ ที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกสังคม และชุมชน ที่เข้าไปดำเนินงาน ด้วย Passion ของทุกคนในองค์กร เพื่อส่งต่อ “สิ่งที่ดีกว่า” ให้ลูกค้าภายใต้คำมั่นสัญญา “Passion for Better”

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ เอสซีจี ต้องเร่งปรับตัวเพื่อก้าวข้ามผ่านความท้าทาย และให้ธุรกิจเดินหน้าต่อ (Resiliency) ด้วยความทุ่มเทเชิงรุก ปรับกลยุทธ์สู้ศึกดิสรัปชัน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง และใช้ความรวดเร็ว ในการบริหารจัดการ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนทำให้เป็นองค์กรแรกในอาเซียน ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน ดัชนีความยั่งยืนของ Dow Jones Sustainable Indices (DJSI) ดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้เป็นที่ 1 ของโลกในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Leader - Construction Materials) และอยู่ในระดับ Gold Class รวมถึงได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ร่วมในกลุ่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Industry Group Leader – Materials) ทั้งนี้ เอสซีจี นับเป็นองค์กรแรก ในอาเซียน ที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิก ตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17 สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จ ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้อย่างแท้จริง 

คนของเรา


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต

“วิสัยทัศน์ของเอสซีจี คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู่เป้าหมายเดียวกัน

คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ เอสซีจี ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี
เอสซีจี เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คู่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร

  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน
การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
เอสซีจี ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด

  อ่านทั้งหมด