หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       
สรุปผลการดำเนินงาน 2563

 
  เอสซีจี  
 
     
ผลการดำเนินงานปี 2563 เอสซีจีมีรายได้ จากการขายเท่ากับ 399,939 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน จากราคาและปริมาณขาย ของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ลดลง ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 74,600 ล้านบาท ลดลงเพียงร้อยละ 1 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิตอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนการผลิตที่ลดลงใน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กำไรสำหรับปี 2563 เท่ากับ 34,144 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในทุกธุรกิจ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
 
     


  ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 
     
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 171,720 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อน เนื่องจากผลของสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสภาพเศรษฐกิจที่ยังคงมีความท้าทาย ในขณะที่ EBITDA เท่ากับ 21,591 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน และกำไรสำหรับปีเท่ากับ 6,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยธุรกิจยังคงมุ่งเน้น การยกระดับความแข็งแกร่งในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการเป็นผู้นำด้าน Construction Solutions, Living Solutions และ ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบ Active Omni-Channel เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการดำเนินงานด้วย
 
     


  ธุรกิจเคมิคอลส์  
 
     

ธุรกิจมีรายได้จากการขาย 146,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้า ที่ปรับตัวลดลงและปริมาณขายที่ลดลง จากการหยุดซ่อมบำรุง โรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 ในขณะที่ EBITDA ลดลงร้อยละ 4 มาอยู่ที่ 30,965 ล้านบาท เนื่องจากเงินปันผล รับจากบริษัทร่วมลดลง กำไรสำหรับปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 อยู่ที่ 17,667 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจาก ส่วนต่างราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ยังคงมุ่งพัฒนา นวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง และโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของทั้งลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 
     


  ธุรกิจแพคเกจจิ้ง  
 
     
ในปี 2563 รายได้จากการขายเท่ากับ 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อน EBITDA เท่ากับ 16,884 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อนกำไรสำหรับปีเท่ากับ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน จากการที่บริษัทมีลูกค้าอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสินคาอุปโภคบริโภค ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ และการสร้างประโยชน์จาก การผนึกพลัง (Synergy) จากการควบรวมกิจการในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์การมอบโซลูชัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและมีนวัตกรรม รวมถึงการบริหารต้นทุน อย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมแนวด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้บรรษัทภิบาล (ESG)
 
     


  ส่วนงานอื่น  
 
     
มี EBITDA 5,462 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 3,862 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของเอสซีจี โดยธุรกิจการลงทุนมี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 3,234 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 4,790 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ