หน้าหลัก > ธุรกิจเอสซีจี

ธุรกิจเอสซีจี

       
สรุปผลการดำเนินงาน

 
  เอสซีจี  
 
     
มีรายได้จากการขาย 423,442 ล้านบาท EBITDA 96,227 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 56,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง ในขณะที่ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีผลการดำเนินงานลดลงจากความต้องการของตลาดภายในประเทศ ที่ยังคงชะลอตัว ทั้งนี้ เอสซีจียังคงขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่ไปกับการผลักดันการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
 
     


  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 170,944 ล้านบาท EBITDA 23,186 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 8,492 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากภาวะตลาดในประเทศที่ยังคงชะลอตัว ทำให้กระทบต่อการเติบโตของราคาและปริมาณขาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมุ่งเน้นการขยายฐานการผลิตในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการบริโภคในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน
 
     


  เอสซีจี เคมิคอลส์  
 
     
มีรายได้จากการขาย 188,163 ล้านบาท EBITDA 59,700 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 42,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมที่ดีขึ้นและต้นทุนราคาวัตถุดิบที่ลดลง ธุรกิจมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง นำมาสร้างนวัตกรรมและการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
     


  เอสซีจี แพคเกจจิ้ง  
 
     
มีรายได้จากการขาย 74,542 ล้านบาท EBITDA 10,745 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 3,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน จากปริมาณขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศและในภูมิภาคเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลการดำเนินงานของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลงธุรกิจยังมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย
 
     


  ส่วนงานอื่น  
 
     
มี EBITDA 2,669 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 2,195 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของเอสซีจี การลงทุนที่มี EBITDA รวมเงินปันผลจากบริษัทร่วมทุน 4,443 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปี 6,135 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนกลางและอื่น ๆ