หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 
  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
    ประธานกรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายชุมพล ณ ลำเลียง
    รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายเกษม วัฒนชัย
    กรรมการ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นางธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นายกานต์ ตระกูลฮุน
    กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
  นายพสุ เดชะรินทร์
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 
 
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล
    กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายชลณัฐ ญาณารณพ
    กรรมการ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
    กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 
 
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
  นายชุมพล ณ ลำเลียง  
  นายเกษม วัฒนชัย  
  พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม  
  นางธาริษา วัฒนเกส  
  นายกานต์ ตระกูลฮุน  
  นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  นายพสุ เดชะรินทร์  
  นางพรรณสิรี อมาตยกุล  
  นายชลณัฐ ญาณารณพ  
  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

นายวรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล (เลขานุการบริษัท)