หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี


คณะกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


 
  จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
    ประธานกรรมการ
 
 
  ปรีชา อรรถวิภัชน์
    กรรมการอิสระ
     
 
  สุเมธ ตันติเวชกุล
    กรรมการอิสระ
 
 
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
    กรรมการ
     
 
  พนัส สิมะเสถียร
    กรรมการ
 
 
  ชุมพล ณ ลำเลียง
    กรรมการอิสระ
     
 
  อาสา สารสิน
    กรรมการอิสระ
 
 
  ประมนต์ สุธีวงศ์
    กรรมการอิสระ
     
 
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
    กรรมการอิสระ
 
 
  กานต์ ตระกูลฮุน
    กรรมการ
     
 
  ธาริษา วัฒนเกส
    กรรมการอิสระ
 
 
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
    กรรมการผู้จัดการใหญ่
     
     
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
  คณะกรรมการกิจการสังคม  
  นิยามกรรมการอิสระ  

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  สุเมธ ตันติเวชกุล  
  ปรีชา อรรถวิภัชน์  
  พนัส สิมะเสถียร  
  ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
  อาสา สารสิน  
  ชุมพล ณ ลำเลียง  
  ธารินทร์ นิมมานเหมินท์  
   
  ธาริษา วัฒนเกส  
  กานต์ ตระกูลฮุน  
  รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  

วรพล เจนนภา (เลขานุการคณะกรรมการ)
  พรเพ็ญ นามวงษ์ (เลขานุการบริษัท)