หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

       

อุดมการณ์เอสซีจี

ดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้น คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ


ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับเครือฯ

 

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

มุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ
โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ
ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

     

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติ
ที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม
เข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ
และผลตอบแทนตามสมควร

 

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญจะประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่เอสซีจี ดำเนินธุรกิจอยู่


อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้ง 4 ประการนี้สามารถสรุปรวมได้ว่าเอสซีจี ยึดมั่นใน "คุณภาพและเป็นธรรม"
ดาวน์โหลด PDF format 140 KB


ดาวน์โหลด PDF format 2.1 MB

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร
   กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด