ทำไมต้อง #TrashlessSociety
แม้วันนี้… เทคโนโลยีจะพาเราเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
จนบางครั้ง เราเลือกที่จะวิ่งตามโลกให้ทัน มากกว่าหันกลับมาแคร์โลกที่เรารัก
หรือ New Normal อาจทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ยิ่งโลกหมุนเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น
สวนทางกับปริมาณ “ขยะ” ที่เพิ่มขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาที่อีกไม่ช้า
จะย้อนกลับมาทำร้ายเราทุกคน
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมาไฟต์กับปัญหาขยะ!
ด้วยหลัก Circular Economy โชว์พลังสนับสนุนและเริ่มร่วมลงมือทำจริง
ด้วยการเลิกตีตราสิ่งของที่ใช้งานแล้วแต่ยังมีค่า ว่าเป็น “ขยะ”
เปลี่ยนการ “ใช้ไม่คุ้มค่า” แล้ว “ทิ้งอย่างไร้ค่า” เป็นการทำให้ทรัพยากรเหล่านั้น
ได้หมุนเวียนกลับไปเกิดใหม่อีกหลายครั้ง โดยไม่จบที่คำว่า “ขยะ”
บางทีคำถามอาจไม่ใช่ “โลกหมุนเร็วแค่ไหน?”
แต่อาจเป็น “โลกที่เราแคร์จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน?”
มาช่วยกันเปลี่ยน...เพื่อโลกที่เราแคร์ ด้วยการลบคำว่า “ขยะ” ออกไป
ให้โลกใบนี้หมุนต่อไปอย่างยั่งยืน
แม้วันนี้… เทคโนโลยีจะพาเราเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว จนบางครั้ง เราเลือกที่จะวิ่งตามโลกให้ทัน มากกว่าหันกลับมาแคร์โลกที่เรารัก หรือ New Normal อาจทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ยิ่งโลกหมุนเร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ทรัพยากรก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้น สวนทางกับปริมาณ “ขยะ” ที่เพิ่มขึ้นทุกวันจนกลายเป็นปัญหาที่อีกไม่ช้า จะย้อนกลับมาทำร้ายเราทุกคน
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราคนรุ่นใหม่จะลุกขึ้นมาไฟต์กับปัญหาขยะ! ด้วยหลัก Circular Economy โชว์พลังสนับสนุนและเริ่มร่วมลงมือทำจริง ด้วยการเลิกตีตราสิ่งของที่ใช้งานแล้วแต่ยังมีค่า ว่าเป็น “ขยะ”
เปลี่ยนการ “ใช้ไม่คุ้มค่า” แล้ว “ทิ้งอย่างไร้ค่า” เป็นการทำให้ทรัพยากร เหล่านั้นได้หมุนเวียนกลับไปเกิดใหม่อีกหลายครั้ง โดยไม่จบที่คำว่า “ขยะ”
บางทีคำถามอาจไม่ใช่ “โลกหมุนเร็วแค่ไหน?” แต่อาจเป็น “โลกที่เราแคร์จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน?”
มาช่วยกันเปลี่ยน...เพื่อโลกที่เราแคร์ ด้วยการลบคำว่า “ขยะ” ออกไป ให้โลกใบนี้หมุนต่อไปอย่างยั่งยืน
เริ่มตั้งแต่วันนี้...
ให้ #TrashlessSociety เกิดได้ที่ Gen เรา
starting
ง่ายๆ แค่ “ใช้ให้คุ้ม” ก่อน “แยกให้เป็น” แล้ว “ทิ้งให้ถูก”
อันดับแรกต้องแยกเศษอาหารและน้ำออกจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ก่อนเสมอ
1. เศษอาหารหรือใบไม้ ทิ้งลง “ถังขยะเปียก” เพื่อนำไปย่อยสลายเป็นปุ๋ย
2. กระดาษ พลาสติก โลหะ ขวดแก้ว ทิ้งลง “ถังขยะรีไซเคิล” เพื่อส่งไปหมุนเวียนเกิดใหม่
3. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ ทิ้งลง “ถังขยะอันตราย” เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
4. โฟม พลาสติกเปื้อนอาหาร ทิชชู หลอด หรืออื่นๆ นอกเหนือจาก 3 ประเภทด้านบน ให้ทิ้งลง “ถังขยะทั่วไป”
ง่ายๆ แค่ “ใช้ให้คุ้ม” ก่อน “แยกให้เป็น” แล้ว “ทิ้งให้ถูก”
อันดับแรกต้องแยกเศษอาหาร
และน้ำออกจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ก่อนเสมอ
1. เศษอาหารหรือใบไม้
ทิ้งลง “ถังขยะเปียก” เพื่อนำไปย่อยสลายเป็นปุ๋ย
2. กระดาษ พลาสติก โลหะ ขวดแก้ว
ทิ้งลง “ถังขยะรีไซเคิล” เพื่อส่งไปหมุนเวียนเกิดใหม่
3. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์
ทิ้งลง “ถังขยะอันตราย” เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
4. โฟม พลาสติกเปื้อนอาหาร ทิชชู หลอด หรืออื่นๆ
นอกเหนือจาก 3 ประเภทด้านบน ให้ทิ้งลง “ถังขยะทั่วไป”
starting
หรือถ้าอยากมั่นใจว่าสิ่งของใช้แล้วที่เราได้คัดแยกจะไม่ถูกนำไปรวมกัน และได้หมุนเวียนไปเกิดใหม่
ให้ส่งสิ่งของใช้แล้วเหล่านั้นไปให้คนที่รับไปจัดการได้ เช่น “SCGP reXycle” โซลูชันที่จะช่วยหมุนเวียนทรัพยากรใช้แล้ว ให้กลับมาเป็นของที่มีคุณค่าใหม่อีกครั้ง เพียงนำกล่องกระดาษหรือขวดพลาสติกที่แยกไว้ไปทิ้งที่จุดร่วมโครงการ หรือนำไปฝากที่ธนาคารขยะใกล้บ้าน ซึ่งมีเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah)
ช่วยบริหารจัดการข้อมูลการซื้อ-ขายขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือถ้าอยากมั่นใจว่าสิ่งของใช้แล้วที่เราได้คัดแยก
จะไม่ถูกนำไปรวมกัน และได้หมุนเวียนไปเกิดใหม่ให้ส่ง
สิ่งของใช้แล้วเหล่านั้นไปให้คนที่รับไปจัดการได้ เช่น
“SCGP reXycle” โซลูชันที่จะช่วยหมุนเวียน
ทรัพยากรใช้แล้วให้กลับมาเป็นของ
ที่มีคุณค่าใหม่อีกครั้ง

เพียงนำกล่องกระดาษหรือขวดพลาสติกที่แยกไว้ไปทิ้งที่
จุดร่วมโครงการหรือนำไปฝากที่ธนาคารขยะใกล้บ้าน
ซึ่งมีเว็บแอปพลิเคชัน “คุ้มค่า” (KoomKah)
ช่วยบริหารจัดการข้อมูลการซื้อ-ขายขยะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นวัตกรรม High Quality Post-Consumer Recycled Resin หรือ High Quality PCR
คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของ SCG ที่จะช่วยให้เกิด #TrashlessSociety ได้ ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้ว
ชนิด HDPE เช่น ขวดแชมพู แกลลอนน้ำยาล้างจาน แกลลอนนม ที่เราช่วยคัดแยกที่บ้าน
ไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด HDPE สำหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง

ส่วนพลาสติกใช้แล้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือพลาสติกใช้แล้วอื่นๆ
ก็สามารถนำไปทำเป็นถนนพลาสติกรีไซเคิลได้
นวัตกรรม High Quality Post-Consumer
Recycled Resin
หรือ High Quality PCR

คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของ SCG ที่จะช่วยให้เกิด
#TrashlessSociety ได้ ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้ว
ชนิด HDPE เช่น ขวดแชมพู แกลลอนน้ำยาล้างจาน
แกลลอนนม ที่เราช่วยคัดแยกที่บ้านไปผลิตเป็นเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิด HDPE
สำหรับผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง

ส่วนพลาสติกใช้แล้วประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
หรือพลาสติกใช้แล้วอื่นๆก็สามารถนำไปทำ
เป็นถนนพลาสติกรีไซเคิลได้
Introducing #TrashlessHero
How to be #TrashlessSociety