Governance

GOVERNANCE

  • มีการกำกับดูแลจากระดับคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างยั่งยืน
  • ยึดมั่นในอุดมการณ์ 4 ประกอบด้วย ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีเป็น“จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี” ซึ่งมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีสู่การปฏิบัติ

เอสซีจี เน้นการปลูกฝังในการทำสิ่งที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน โดยถ่ายทอดพฤติกรรมผ่านกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

กระบวนการผลักดันให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของเอสซีจี

  • สื่อสาร เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานทุกระดับ กำหนดให้อยู่ในหลักสูตรเรียนรู้สำหรับพนักงานใหม่ สื่อสารนโยบายต่าง ๆ กับพนักงานผ่านสารจากผู้บริหารระดับสูง 
  • สร้างความตระหนักรู้  เน้นสร้างจิตสํานึกจรรยาบรรณเอสซีจี อย่างเคร่งครัด โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี 
  • ทดสอบและประเมิน โดยจัดทำแบบทดสอบ Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และนําไปปฏิบัติได้ถูกต้อง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลทั้งการประเมินจากภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี
  • ร้องเรียนและลงโทษ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสการฝ่าฝืน หรือความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ผ่านระบบรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System) 
  • รายงาน ฝ่ายจัดการมีการรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณรวมทั้งข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นประจำ
  • เปิดเผยข้อมูล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น GRI, SASB, TCFD และนำแนวทางการประเมินด้าน ESG มาปรับปรุงการบริหารจัดการและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เช่น DJSI, CDP, Sustainalytics และ MSCI โดยตั้งเป้าที่จะรักษาความเป็นบริษัทชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืน
logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก