Social

โครงการเลิกแล้งเลิกจน

HIGHLIGHT

  • ปัญหาจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานการณ์โลกร้อนส่งผลให้ “เกษตรกรไทย” ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ ของประเทศ ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซาก
  • เมื่อขาดน้ำ พืชผักที่ลงแรงปลูกก็ล้มตาย ไม่มีผลผลิตที่สร้างรายได้ ในที่สุดก็นำไปสู่ “ความเหลื่อมล้ำ” เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย
  • เอสซีจีจึงส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้จัดการน้ำ มีน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ มีความรู้การตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้มั่นคง ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน และ จะเป็นต้นแบบในการขยายผล “เลิกแล้ง เลิกจน” ทั่วไทย

ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง วันใดที่น้ำประปาไม่ไหล อาจจะรู้สึกว่าชีวิตเผชิญความยุ่งยาก เพราะไม่มีน้ำใช้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ทั้งอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ฯลฯ ทว่าสำหรับชุมชนเกษตร เมื่อใดต้องเผชิญภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำใช้ทำการเกษตร ชาวบ้านอาจต้องพบปัญหาหนักหน่วง เข้าขั้นวิกฤต เมื่อพืชผักที่ลงแรงปลูกและดูแลไม่ให้ผลผลิตหรือล้มตายย่อมหมายถึงจะไม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวไปอีกนาน จนถึงฤดูเพาะปลูกรอบหน้า ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะมีโอกาสหารายได้อีกครั้ง

“ความเหลื่อมล้ำ” เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เป็นผลจากการขาดความรู้ ขาดโอกาส รวมทั้งปัญหาจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ำแล้ง
น้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศ

เอสซีจีร่วมกับชุมชนแก้ภัยแล้ง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง เรียนรู้จัดการน้ำ
มีน้ำกินน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ มีความรู้การตลาด แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้มั่นคง ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่า
ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน และจะเป็นต้นแบบในการขยายผล “เลิกแล้ง เลิกจน” ทั่วไทย ที่ผ่านมาช่วยพลิกชีวิตชุมชนได้กว่า
38,000 ครัวเรือน ยกระดับคุณภาพชีวิต 190 ชุมชน 34 จังหวัดทั่วประเทศ และปีหน้าตั้งเป้าที่จะขยาย อีก 9 พื้นที่ 8 จังหวัด

6 ขั้นตอน “เลิกแล้ง เลิกจน” โมเดล

เอสซีจีและเครือข่ายพันธมิตร เชื่อมั่นว่า หากชุมชนมีความสามัคคี และลุกขึ้นมาจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง โดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการวางแผนการใช้น้ำ จะช่วยให้มีน้ำสำรองไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน  

logo

เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก