หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   
วิสัยทัศน์เอสซีจี


คนของเรา... เก่งและดี

SCG เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดีจึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโตร่วมกันระหว่างองค์กร
พนักงานและสังคมรอบข้างได้อย่างยั่งยืน เราจึงเลือกเฟ้นคนที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีมาร่วมงาน
คนเก่งของ SCGคืน คนที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ และมุ่งมั่นพัฒนาทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลดี
ขึ้นเสมอ ส่วนเรื่องความดีนั้น

SCG ถือว่าเป็นคุณลักษณะพื้นฐานประการหนึ่งของพวกเราทุกคน ทั้งยังส่งเสริมการใช้หลักจรรยาบรรณ
และหลักบรรษัทภิบาลในการทำงานอย่างสม่ำเสมอทุกกรณี นอกจากนี้

ยังสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใด รวมทั้งส่งเสริมให้คนของเรา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

โดยเริ่มจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

SCG ภูมิใจที่คนของเราเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราเจริญก้าวหน้า
มาจนเกือบ 100 ปีมีความมั่นคงเป็นที่ยกย่องเชื่อถือในวงการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต


“วิสัยทัศน์ของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 SCG จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม


  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน


คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SCG ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี

SCG เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร


  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน

การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
SCG ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด


  อ่านทั้งหมด