หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   
วิสัยทัศน์เอสซีจี


คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน
การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่ SCG ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริมทั้งความรู้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถและศักยภาพในการทำงาน และความรู้ที่จำเป็นต่อการเพิ่มมุมมองด้านต่างๆ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ SCG ยังเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีจะนำมาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ทำให้คนของเรามีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น อาทิ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ให้สะดวก สร้างความสุขและทันสมัย รณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนกิจกรรมตาม
ความสนใจเฉพาะด้านและกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวของพนักงาน ดูแลสุขภาพพลานามัย
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นเสมอในทุกประเทศให้อยู่ในระดับเดียว
กับองค์กรชั้นนำ เพื่อจูงใจให้คนเก่งและคนดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา

SCG เชื่อมั่นว่าการพัฒนาคนให้เข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถ ดูแลคุณภาพชีวิต และ
สร้างความรักผูกพันกับองค์กร จะส่งเสริมให้คนของเราเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา SCG ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งคนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและสังคมในระยะยาว


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต


“วิสัยทัศน์ของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 SCG จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม


  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน


คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SCG ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี

SCG เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร


  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน

การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
SCG ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด


  อ่านทั้งหมด