หน้าหลัก > รู้จักเอสซีจี

รู้จักเอสซีจี

   
วิสัยทัศน์เอสซีจี

คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน
คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SCG ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตลอดมา แม้หลายครั้งจะต้องเผชิญ
กับภาวะวิกฤติ แต่เพราะความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน เราจึงสามารถผ่านพ้นมาได้ทุกครั้ง จากนี้ไป
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงตามทิศทางที่ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ท่ามกลางความท้าทาย จากการแข่งขันที่รุนแรง
ซับซ้อนมากขึ้น และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับแรง
สนับสนุนจากทีมงานของเรามากขึ้น

SCG จึงเสริมสร้างค่านิยมและกำหนดนโยบายการพัฒนาคนของเราให้เป็นหนึ่งเดียว และมุ่งสู่จุดหมายร่วมกัน
เพื่อรองรับสภาวะการณ์ดังกล่าว อาทิ พัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเสริมศักยภาพคนของเรา ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด
หรือปฏิบัติงานอยู่ในประเทศใด ให้สอดคล้องกับทิศทางการเจริญเติบโตขององค์กร

นอกจากนี้ ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรมที่ส่งเสริมการกล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ
กล้าพูดกล้าทำ กล้าเสี่ยงกล้าริเริ่ม กล้าใฝ่เรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้คนของเรามีความพร้อมในการหมุนเวียน
ไปปฏิบัติงานในประเทศอื่นๆ โดยถือว่าคนของเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของ SCGที่ต้อง ได้รับการดูแล
พัฒนา และมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกันโดยเราสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างพนักงานในหน่วยงานและประเทศต่างๆเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดี และเครือข่ายความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจต่อไป


คนของเรา... รวมสร้างพลังอนาคต


“วิสัยทัศน์ของเครือซิเมนต์ไทย (SCG)
คือ ภายในปี พ.ศ. 2558 SCG จะเป็น
องค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม


  อ่านทั้งหมด
 
คนของเรา... สู้เป้าหมายเดียวกัน


คนของเราเป็นพลังขับเคลื่อนให้ SCG ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ตลอด
มาแม้หลายครั้งจะต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ

 
 
  อ่านทั้งหมด
 

คนของเรา... เก่งและดี

SCG เชื่อว่าความเก่งต้องอยู่คุ่กับความดี
จึงจะสามารถสร้างความเจริญเติบโต
ร่วมกันระหว่างองค์กร


  อ่านทั้งหมด

คนของเรา... เติบโตไปพร้อมกัน

การพัฒนาคนของเราเป็นนโยบายที่
SCG ให้ความสำคัญมาตลอดโดยมุ่งเสริม
ทั้งความรู้เพื่อเพิ่มขีด


  อ่านทั้งหมด