SCG X EMF ความร่วมมือระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

29 กันยายน 2020 5398 views

ในขณะที่ภาคประชาชนเริ่มให้ความสนใจกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้น และภาครัฐเองก็มีการกำหนดนโยบายและบังคับใช้ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่ส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด สำหรับภาคอุตสาหกรรมเองก็มีการปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

เอสซีจี หนึ่งในองค์กรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ Ellen MacArthur Foundation

เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วโลก

Ellen MacArthur Foundation (EMF) ที่มีเอสซีจีเป็นสมาชิกหนึ่งเดียวจากประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อปี 2010 เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันทุกภาคส่วนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีความเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยระบบดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้เกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ตลอดจนสินค้าและบริการที่ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของการส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่ หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นี้ยังสอดคล้องกับกลไกธรรมชาติที่ของเหลือจะไม่มีถูกทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์อีกด้วย

บทบาทของ Ellen MacArthur Foundation (EMF) ประกอบไปด้วย 6 ข้อสำคัญที่มีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่

  • การส่งเสริมการเรียนรู้ มูลนิธิเล็งเห็นว่าการจะเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้น จำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดไปสู่การพัฒนามโนทัศน์ ทักษะ และชุดความคิดที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน 
  • การสร้างสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation (EMF) เข้าใจถึงความสำคัญของการผลักดันนวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นอย่างดี จึงพยายามเป็นศูนย์กลางที่ช่วยเชื่อมโยงทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานรัฐ บริษัทชั้นนำ และสตาร์ทอัพ ของการสร้างเสริมและขยายขอบเขตเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้กว้างขวางมากขึ้น
  • การสนับสนุนภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธิฯ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ให้กับผู้จัดทำนโยบาย ตลอดจนการส่งเสริมกลไกที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและภาคเอกชน  
  • การวิเคราะห์และการให้ข้อมูลสนับสนุน Ellen MacArthur Foundation (EMF) ช่วยประเมินความเป็นไปได้ของโมเดลที่เกิดขึ้นตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และช่วยแนะนำวิธีเพื่อใช้ในการกำหนดมูลค่าของโมเดลดังกล่าว
  • การจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดความท้าทายและข้อกำจัดที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มูลนิธิฯ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ประสานความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า
  • การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ Ellen MacArthur Foundation (EMF) จัดทำและเผยแพร่แนวคิดที่นำสมัยและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ในรูปแบบของรายงานการวิจัย กรณีศึกษาและตำราต่าง ๆ ผ่านออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำคัญได้จากทั่วทุกมุมโลก  

เอสซีจี: เศรษฐกิจหมุนเวียนไทยในเวทีโลก

ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยเพียงรายเดียว ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Ellen MacArthur Foundation (EMF) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นคีย์แมนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นทั่วโลก เอสซีจีได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากตัวแทนของมูลนิธิและบริษัทสมาชิกอื่น ๆ เพื่อนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับทุกภาคส่วนในประเทศไทย นอกจากนี้การเข้าเป็นสมาชิกของเอสซีจี ยังเป็นโอกาสดีในการนำเสนอแนวคิดและวิถีปฏิบัติที่อยู่ภายใต้ SCG Circular Way ซึ่งได้รับการนำเสนอผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในเวิร์กชอปและซัมมิทที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิฯ    

ความร่วมมือระหว่าง เอสซีจี และ Ellen MacArthur Foundation ถือเป็นจุดเริ่มต้นและโอกาสที่ดีในการสร้างองค์ความรู้และการขยายเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Ellen MacArthur Foundation (EMF) คลิกได้ที่ลิงก์ https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ 

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่

คลิกเพื่อโหวตบทความ

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.