หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

       

SCG eco value

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

ฉลากสิ่งแวดล้อมถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เอสซีจีใช้ในการสื่อสารข้อมูลความเป้นมิตรจ่อสิ่งแวดล้อม ของผลิตภัณฑ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจุบันเอสซีจีมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ฉลกสิ่งแวดล้อมประเภทที่ต้องผ่าน การพิจารณาจากหน่วยงานที่ให้การรับรอง ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ฉลากเขียว ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ฉลาก Environment Choice จากประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ ฉนวนกันความร้อนตราช้าง กระเบื้องผนัง COTTO ปูนซีเมนต์ตราช้าง และปูนซีเมนต์ตราเสือ เป็นต้น

นอกจากนี้ เอสซีจียังถือเป็นองคืกรไทยรายแรกที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี 2552 โดยกำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021: Environmental Labels and Declarations-Self-Declared Environmental Claims ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ ลดการใช้วัตถุดิบ ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้น้ำในการผลิต และการใช้พลังงานของผู้บริโภค การใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสีย และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยแต่งจั้งคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้การแสดงข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

SCG eco value

ในปี 2556 เอสซีจีมีสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง SCG eco value จำนวน 82 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ายอดขาย คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายทั้งหมด และเอสซีจีได้กำหนดเป้าหมายให้มูลค่ายอดขายสินค้า และบริการที่ได้รับ SCG eco value เป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายทั้งหมดในปี 2558

ตัวอย่างสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรอง SCG eco value

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ปูนตราช้าง Portland Composite Cement ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการผลิตอย่างน้อย 70 กิโลกรัมต่อตันปูนซีเมนต์

เอสซีจี เคมิคอลส์
แผ่นอะคริลิค Shinkolite เกรด DX ประหยัดพลังงานในการขึ้นรูปด้วยความร้อน อย่างน้อยร้อยละ 10
ระบบไม้ตกแต่งผนังวินด์เซอร์ ช่วยลดความร้อนที่ผ่านผนังเข้าสู่ตัวบ้าน ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างน้อยร้อยละ 14

เอสซีจี เปเปอร์
กระดาษทำลอนลูกฟูก CS-Super Flute กระดาษทำลอนลูกฟูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เยื่อกระดาษลดลงอย่างน้อยร้อยละ 8

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคและสังคม เอสซีจียังมีแนวทางในการสร้างความมั่นใจ ต่อคุรภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดควบคู่กันไป โดยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

SCG eco value

  ดาวน์โหลด PDF format (6.5MB)

 ดาวน์โหลด PDF format