เอสซีจี ชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) จัดงานสัมมนาออนไลน์ “SD Symposium 2020” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

3 พฤศจิกายน 2020 2857 views

เอสซีจี จัดงานสัมมนาออนไลน์ระดับโลก “SD Symposium 2020” (Sustainable Development Symposium 2020) ภายใต้แนวคิด “Actions for Sustainable Future” ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรชั้นนำระดับโลก หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของการดำเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และอนาคตของโลกที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

งานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมาแสดงวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการร่วมขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ รวมทั้ง Mr.Jacob Duer ประธานกรรมการและผู้บริหาร Alliance to End Plastic Waste (AEPW) และ Mr. Robert Candelino ผู้บริหาร Unilever Group of Thai Companies and Inland ASEAN ที่จะมาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสถานการณ์ในบริบททั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จและร่วมเสนอแนวทางความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ อดีตเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ความคืบหน้าและตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนพันธกิจและเป้าหมายในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3jo6dCA และลงทะเบียนรับชมงาน SD Symposium 2020 : Circular Economy: Action for Sustainable Future วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. แบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3e4A16k หรือ QR Code นี้