ครั้งแรกในไทย ! ท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเล แก้ปัญหาน้ำแล้งบนเกาะสมุย

HIGHLIGHT

  • ปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในช่วงหน้าแล้งบนเกาะสมุย ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการท่องเที่ยว
  • ความสำเร็จครั้งแรกของไทย ในการผลิตท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเล
  • ท่อที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก PE112 มีความเหนียว แข็งแรง สามารถทนแรงดันน้ำใต้ทะเลได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับท่อพลาสติก PE100 ทั่วไปในตลาดจึงเพิ่มขีดความสามารถ และความปลอดภัยให้กับระบบท่อส่งน้ำ

น้ำ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญอย่างหนึ่งของโลกโดยเฉพาะน้ำจืด มนุษย์เราใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคทุกวัน โดยใช้น้ำในการผลิตอาหารสำหรับหนึ่งคนมากถึง 2,000 – 4,000 ลิตรต่อวัน และยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของโลกใบนี้

เกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดในช่วงหน้าแล้ง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาะ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี จึงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ภายใต้ “โครงการก่อสร้างระบบท่อน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย” พัฒนานวัตกรรมวัสดุสำหรับผลิตท่อประปาของภาคธุรกิจ โดยเลือกใช้วัสดุเม็ดพลาสติก PE112 ของเอสซีจี ที่มีความเหนียว แข็งแรง และทนต่อแรงดันใต้ทะเล สามารถเพิ่มเสถียรภาพในการวางท่อลอดใต้ทะเล และยกระดับมาตรฐานการส่งน้ำประปาผ่านท่อขนาดใหญ่ลอดใต้ท้องทะเลได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย จึงแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดบนเกาะได้อย่างทั่วถึง และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวเกาะสมุย

ท่อลอดใต้ทะเลครั้งนี้ ทำมาจากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคอมพาวนด์สีดำ หรือ PE112 มาตรฐานระดับโลก คิดค้นและผลิตด้วยเทคโนโลยีของเอสซีจีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งพลาสติก PE112 มีคุณสมบัติพิเศษของเม็ดพลาสติก SCG HDPE H112PC คือ

  • มีความเหนียว แข็งแรงคงทนมากกว่าเม็ดพลาสติก PE100 ทั่วไปในตลาด
  • สามารถทนแรงดันได้เพิ่มขึ้น 10% ทั้งภายในและภายนอกท่อ
  • สามารถทนรอยขีดข่วนได้เพิ่มขึ้น 50% ทดสอบการสึกกร่อนด้วยวิธี Sand Slurry Test มีความยืดหยุ่นดี สามารถโค้งงอได้ ทำให้ง่ายในการจมท่อลงสู่พื้นผิวใต้ทะเล
  • อายุการใช้งานของท่อยาวนานขึ้น

การสร้างท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมายังเกาะสมุย สามารถรองรับผู้ใช้น้ำได้เพิ่มขึ้นถึง 64,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอดอนสัก และอำเภอบนเกาะสมุย นับเป็นความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำจืดบนเกาะสมุยที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กปภ. ได้ศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ประเมินสภาพแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม โดยทำความเข้าใจทั้งสภาพแวดล้อม ผู้คน ภูมิประเทศ และสภาพอากาศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและมองปัญหาอย่างเข้าใจ  ทำให้สามารถพัฒนาท่อ PE112 ให้สอดรับกับการใช้งาน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตอบโจทย์และแก้ปัญหาสาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของชาวสมุย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ ?

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.