นวัตกรรมป้องกัน โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ด่านแรกของโรงพยาบาลคือ การตรวจและคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง เพื่อแยกแยะผู้ป่วยแล้วนำไปรักษาเฉพาะในขั้นตอนต่อไป ปัญหาปัจจุบัน มีผู้ป่วยมารับการตรวจและคัดกรองในจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกินกำลังการรองรับของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการตรวจและคัดกรอง ในขณะที่อุปกรณ์ป้องกันที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้อย่างเต็มรูปแบบ เริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้แพทย์และพยาบาลมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส

เอสซีจี จึงออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด-19 เพื่อช่วยให้สามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ได้แก่ ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ(Modular Screening Unit & Modular Swab Unit) ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ (Negative/Positive Pressure Isolation Chamber)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ รพ. 20 แห่ง

“ห้องตรวจหาเชื้อ” เป็นหนึ่งใน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน”
โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีก่อสร้างให้โรงพยาบาล 20 แห่งทั่วประเทศ

Journey Mapping

จากการที่ได้ไปทำงานร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ เราพบว่า คุณหมอ และ บุคลากรทางการแพทย์นั้น มีความเสี่ยงในการทำงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เราได้สรุป ปัญหาของบุคลากรทางการแพทย์ ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนตรวจพบว่าเป็น COVID และ ช่วงภายหลังจากตรวจพบว่าเป็น COVID โดยมีจุดเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

เตียงกระดาษเอสซีจีพี

นวัตกรรมเพื่อสังคม เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ เพื่อรองรับการใช้งานของสรีระของคนเอเชีย น้ำหนักเบา ประหยัดพื้นที่ขนส่งและการจัดเก็บ ประกอบง่ายใน 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาว ใช้ได้นาน 3 เดือน หากไม่โดนน้ำ และรับน้ำหนักได้ถึง 100 กิโลกรัมในแนวราบ

ห้องคัดกรอง
Modular Screening Unit

ออกแบบให้ทีมแพทย์และพยาบาลอยู่ในห้องความดันบวกที่ปิดสนิท เพื่อไม่ให้ อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง อากาศจะบริสุทธิ์และปลอดภัย และผู้สงสัยว่าจะติดเชื้ออยู่ outdoor เพ่ือให้อากาศ ถ่ายเท และพูดคุยสอบถามอาการผ่านทาง intercom โดย unit มาตรฐาน (3 ห้อง) ขนาด 2.52 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร งบประมาณ 1.4 ล้านบาท (ราคาต้นทุน)

ห้องตรวจหาเชื้อ
Modular Swab Unit

ออกแบบให้หมอและคนไข้อยู่ในห้องความคุมความดันอากาศ โดยหมออยู่ห้อง ความดันบวกเพื่อไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปในห้อง อากาศจะบริสุทธ์ิและปลอดภัย ส่วนคนไข้อยู่ในห้องความดัน ลบเพ่ือไม่ให้เชื้อฟุ้งไปนอกห้อง โดยหมอจะตรวจคนไข้ผ่านช่องที่เจาะไว้และมีถุงมือสวมใส่ป้องกันการติดเช้ือโดย unit มาตรฐาน (3 ห้อง) ขนาด 5.22 x 5.67 เมตร สูง 3.22 เมตร งบประมาณ 2.2 ล้านบาท (ราคาต้นทุน)

ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ แบบเคลื่อนที่ Negative Pressure Isolation Room

นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ เหมาะกับปฏิบัติการในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้แพทย์และพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยหนักได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่น ๆ ผลิตจากโครงโลหะที่มีความแข็งแรง ครอบด้วยผ้าใบ และพลาสติก PVC แบบใส ติดตั้ง-รื้อถอนได้ง่าย ใช้เวลาเพียง 30 นาที สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพี้นที่ ออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นนอก สำหรับควบคุมความดันของห้องชั้นในให้คงที่ ป้องกันการเล็ดลอดของเชื้อโรคในขณะเดินเข้า-ออก สามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ในการเปลี่ยนชุดและเป็นส่วนสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ชั้นใน สำหรับรักษาผู้ป่วย โดยออกแบบช่องสำหรับสอดเครื่องมือเพื่อช่วยเรื่องระบบหายใจ มีตะขอตัวเกี่ยวสำหรับแขวนอุปกรณ์ที่จำเป็น ขนาด: 220 x 350 x 220 เซนติเมตร ราคาต่อหน่วย: 250,000 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่งทุกพื้นที่ รวมค่าติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม)

ห้องตรวจเชื้อความดันลบ หรือบวกแบบเคลื่อนที่
Negative/Positive Pressure Isolation Chamber

นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย ออกแบบสำหรับผู้ป่วย 1 คน ต่อ 1 ห้อง สามารถส่งอุปกรณ์ผ่านช่องที่เป็น Negative Pressure โดยใช้ระบบ Pass Box เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ภายในห้องควบคุมความดันอากาศให้เป็นได้ทั้งลบหรือบวก ซึ่งอากาศที่ไหลเข้าหรือออกจากห้องจะถูกดูดหรือเป่าผ่านเครื่องปรับความดับและระบบกรองอากาศระดับ HEPA เพื่อให้มั่นใจว่าอากาศที่กรองมีความสะอาดปลอดภัยทั้งภายในและภายนอก ขนาดต่อห้อง: สูง 200 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 เซนติเมตร ราคาต่อชุด (3 ห้อง): 300,000 บาท ราคาต่อห้อง: 150,000 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่งทุกพื้นที่ รวมค่าติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม)

แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ
Patient Isolation Capsule

นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน มีช่องเปิด-ปิดรอบตัวผู้ป่วย จึงสะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ภายในแคปซูลควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ หรือ Negative Pressure โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก ขนาด: 70 x 200 x 55 เซนติเมตร น้ำหนักโดยรวม: 15 – 18 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย: 150,000 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่งทุกพื้นที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม)

แคปซูลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ความดันลบขนาดเล็ก สำหรับเข้าเครื่อง CT Scan
Small Patient Isolation Capsule for CT scan

นวัตกรรมป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าเครื่อง CT Scan ออกแบบให้มีขนาดพอดีสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ 1 คน เพื่อเข้ารับการตรวจผ่านเครื่อง CT Scan โดยเฉพาะ ออกแบบให้โครงสร้างไร้โลหะช่วงบน และมีช่องเปิด-ปิดรอบตัวผู้ป่วย จึงสะดวกสำหรับแพทย์และพยาบาลในการทำหัตถการตามตำแหน่งต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ภายในแคปซูลควบคุมความดันอากาศให้เป็นลบ หรือ Negative Pressure โดยอากาศภายในจะถูกดูดออกและผ่านเครื่องกรองเชื้อโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อผู้เคลื่อนย้ายและบุคคลภายนอก
ขนาด: 60 x 200 x 37 เซนติเมตร น้ำหนักโดยรวม: 8 – 10 กิโลกรัม ราคาต่อหน่วย: 100,000 บาท (ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่งทุกพื้นที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม)

อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ สำหรับงานทันตกรรม
Dent Guard

นวัตกรรมป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ ระหว่างการทำงานทันตกรรม เป็นอุปกรณ์เสริมพิเศษสำหรับงานทันตกรรม ออกแบบมาเพื่อลดการสัมผัสละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายในขณะปฏิบัติงาน ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากผู้ป่วย มีช่องเปิดทั้งด้านซ้าย ขวา และด้านบนเหนือศีรษะคนไข้ เพื่อความสะดวกในการทำหัตถการของทันตแพทย์ โครงทำจากเหล็กเคลือบสี ครอบด้วยพลาสติก PVC แบบใส มีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถถอดทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ ขนาด: 34 x 46 x 45 เซนติเมตร น้ำหนักโดยรวม: 1.6 กิโลกรัม

ราคา: 2,500 บาท สำหรับ โครงเหล็ก 1 ชิ้น และพลาสติกครอบชิ้นงาน 1 ชิ้น และ 250 บาท สำหรับพลาสติกครอบชิ้นงาน 1 ชิ้น (ราคาดังกล่าวเป็นราคาประเมินเบื้องต้น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามความเหมาะสม)

ช่องทาง
การรับบริจาค

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วประเทศจำนวนมาก ที่ต้องการอุปกรณ์ป้องกันที่สามารถปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ทางมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดยหอการค้าไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จึงเปิดรับบริจาคจากพี่น้องประชาชน เพื่อสมทบทุนสร้าง “ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ” “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่” “ห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่” ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการทั่วประเทศ

(เงินบริจาค สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้)

สอบถามเพิ่มเติม Call Center 02-5862888

ผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมบริจาค ได้ที่

มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์
โดยหอการค้าไทย

ธนาคารกรุงเทพ

สาขาตะนาว ออมทรัพย์

111-4-20536-0

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเสาชิงช้า ออมทรัพย์

004-2-39457-2

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาตรีเพชร ออมทรัพย์

006-290-1080

ธนาคารกรุงไทย

สาขาสามยอด ออมทรัพย์

002-0-13868-7

หมายเหตุ: กรณีประสงค์บริจาคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

  • ผู้บริจาคจะต้องอนุญาตให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานบริจาค เพื่อการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
  • สิทธิการลดหย่อนภาษีจะเป็นของผู้ทำธุรกรรม เท่านั้น

scan แบบตอบรับการบริจาค

พร้อมส่งหลักฐานการโอนที่ :
sarinya@thaichamber.org , ratwara.th@thaichamber.org

สอบถามรายละเอียดการโอนเงิน

โทร. 095-4952561, 062-3916145

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย

สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์ ออมทรัพย์
009-1-71583-0

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ศุภโชค ครุฑซ้อน โทร. 0-2345-1054, 08-5318-4614
นวลจันทร์ วรรณวิลาส โทร. 08-1279-5900

กรอกข้อมูล SCAN QR CODE

โรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุน

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ ดังนี้

ผู้ที่สนใจนวัตกรรมต่างๆ เพื่อซื้อเองแล้วนำไปบริจาคต่อ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ กรุณาติดต่อ

  • Isolation Room / Isolation Capsule / Isolation Chamber ติดต่อ คุณชญานิษฐ์ โทร. 081-874-5694
  • Modular Swab Unit (ห้องตรวจหาเชื้อ) ติดต่อ คุณภีรดนย์ โทร. 080-289-5915
  • Modular Bathroom ติดต่อ Call Center โทร. 02-586-2222