หน้าหลัก > ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฏหมายและสิทธิความเป็นส่วนตัว/ถอนความยินยอมตาม ม.95
(ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้กับทุกบริษัทใน SCG ทั้ง SCC, CBM, SCGC, SCGP และบริษัทอื่น ๆ ใน SCG)
 

ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (SCC, CBM, SCGC, SCGP และบริษัทอื่นๆใน SCG)

ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ
 • ผู้ถือหุ้นสามัญ
 • ผู้ถือหุ้นกู้
 • กรรมการบริษัท

Click Here

 • ผู้สมัครฝึกงาน
 • ผู้สมัครงาน
 • ผู้ฝึกงาน
 • พนักงานของ SCG
 • สมาชิกครอบครัวของพนักงาน SCG
 • อดีตพนักงาน SCG
 • สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 • สมาชิกชมรมช้างปูน

Click Here

 • ผู้มาติดต่อ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • คู่ธุรกิจ
 • พนักงานของคู่ธุรกิจที่ปฏิบัติงานใน SCG
 • กรณีใช้สิทธิกับบริษัทอื่น ๆ ใน SCG

Click Here