หน้าหลัก > ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฏหมายและสิทธิความเป็นส่วนตัว/ถอนความยินยอมตาม ม.95
(ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ใช้กับทุกบริษัทใน SCG ทั้ง SCC, CBM, SCGC, SCGP และบริษัทอื่น ๆ ใน SCG)
 

ช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ( SCC, CBM, SCGC, SCGP และบริษัทอื่นๆใน SCG)

ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ CBM ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ SCGC ช่องทางการใช้สิทธิสำหรับ SCGP ช่องทางการใช้สิทธิอื่น ๆ