1
1
1

เฉลิมราชย์ราชา โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ เอสซีจี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ ทำกิจกรรมสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และอำนวยประโยชน์สุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา"

เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง

เฉลิมราชย์ราชา
จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง

เอสซีจี เข้าใจถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในปีนี้ที่มาเร็วกว่าทุกครั้ง และมีแนวโน้มรุนแรงมากที่สุดในรอบ 30 ปี จึงร่วมกับกองทัพบก แก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ด้วยการจัดคาราวานส่งมอบถังเก็บน้ำนวัตกรรมวัสดุพอลิเมอร์ "เอลิเซอร์" ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 1,000 ใบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้งทั่งประเทศ โดยกองทัพบก สนับสนุนการเติมน้ำอุปโภคบริโภค

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ

เฉลิมราชย์ราชา
จิตอาสารักษ์น้ำ

เอสซีจี น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มาเป็นแนวทางดำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องกว่า 10 ปี ช่วยให้ชุมชนแก้ปัญหา น้ำแล้งและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี พร้อมชวนจิตอาสามาร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อช่วยให้ชุมชนจัดการน้ำในพื้นที่ตนเอง ได้อย่างแท้จริง และสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้ในระยะยาว

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

เฉลิมราชย์ราชา
จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับเครือข่ายและจิตอาสาร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้บริการตามความประสงค์ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม