หน้าหลัก > ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

ข้อกฎหมายและสิทธิส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • สร้างและจัดการบัญขี (Account) ของท่าน ติดต่อท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน รวมถึงธุรกรรมและการชำระเงินใดๆ ของท่าน
 • ยืนยันตัวตนของท่านเพื่อรักษาความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
 • ประเมินความสนใจของท่านในตำแหน่งงาน และติดต่อท่านเพื่อเสนอตำแหน่งงาน
 • ให้ข้อมูล จัดทำ และติดต่อท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น และโปรโมชั่นต่างๆของ เอสซีจี
 • ประมวลผล วัดผล และตอบสนองเพื่อให้บริการ รวมถึงตอบคำถาม และคำขอของท่าน
 • ดำเนินกิจการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ จัดการระบบการสื่อสาร สำรวจตลาด วัดผลและบริหารประสิทธิภาพในการทำ โฆษณาและการตลาด วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ บริการ และเว็บไซต์ของเอสซีจี รวมทั้งบริหารจัดการเว็บไซต์ของเอสซีจี
 • ให้บริการแก่นักลงทุน
 • บริหารจัดการความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพ
 • ดำเนินกิจกรรมใดๆทางบัญชี ตรวจสอบ แจ้งและเรียกเก็บหนี้ ประนีประนอมยอมความ
 • ป้องกันการฉ้อโกง ธุรกรรมต้องห้าม การเรียกร้องสิทธิและความรับผิดอื่นๆ
 • รักษาความปลอดภัยในการให้บริการผ่านทางเครือข่ายของเอสซีจี คุ้มครองแหล่งข้อมูลและพนักงาน
 • สอบสวนและปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ตลอดจนบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆของเอสซีจี