หน้าหลัก > ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวและความเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

จิตอาสาเอสซีจี ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน ผลักดันโรงเรียนต้นแบบนำความรู้คู่คุณธรรม ยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2561


 

เอสซีจี นำโดย คุณชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และพนักงานจิตอาสา หรือ School Partner ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)” ยกระดับ 4 สถานศึกษา คว้ารางวัล “สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560” ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา จ.ขอนแก่น โรงเรียนวัดบางโปรง จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม จ.ราชบุรี จากการประเมินของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ที่สามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ผสานพลังความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนจาก 12 บริษัทชั้นนำ

โครงการดังกล่าวนี้ มีพนักงานจิตอาสารุ่นที่ 1 จำนวน 67 คน จาก 3 กลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี เข้ามาช่วยดูแล 40 โรงเรียนใกล้โรงงาน ด้วยการลงพื้นที่เป็นเพื่อนคู่คิดคู่พัฒนาร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ให้เป็นคนเก่งและมีคุณธรรม กล้าคิด กล้าเรียนรู้ และมีเหตุผล ผ่านการตั้งคำถาม และการลงมือทำจริง หรือ Project-based Learning พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนและผู้ปกครอง สู่การพัฒนาทั้งโรงเรียนและท้องถิ่น นับเป็นรางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่บ่มเพาะอุปนิสัยการอยู่อย่างพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชน ผ่านการจัดการศึกษาที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมุ่งพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้นแบบ ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงชุมชนและสังคมในวงกว้างต่อไป

 
  ย้อนกลับ